دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
برگزاری کارگاه استفاده از بهینه‌سازی ریاضی در برنامه‌ریزی ترمی: مدلسازی و طراحی سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.67069.fa
برگشت به اصل مطلب