دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
یادگیری تقویتی در کنترل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.70633.fa.html
برگشت به اصل مطلب