دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله) تاثیر نامنظمی هندسی در ارتفاع بر رفتار غیرخطی قاب های خمشی محیطی دسته شده بلند مرتبه با رویکرد لرزه ای

 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
استاد راهنما: دکتر افشین مشکوه الدینی
چکیده:
 پردازش نمودارهای شکنندگی، یک روش کارآمد برای ارزیابی آ سیب پذیری ساختارهای مقاوم در برابر زلزله می با شد. در این پژوهش، تاثیر الگوی هندسی المان های پیرامونی بر تاب آوری لرزهای سازه های قاب خمشی دسته شده با دو پیکربندی محیطی تیر-ستون های عمودی (با آرایش سلولهای صلب) و نیز تیر-ستون های مورب با ساختار شبکه قطری، با استفاده از نمودارهای شکنندگی بررسی شده است. بدین منظور بر روی سازه های ۲۴ و ۴۸ طبقه قاب پایه و ساختارهای هم ارز شبکه قطری با زوایای پیکربندی ۴۹ ،۶۷ و ۷۴ درجه، به همراه سازه قاب خمشی محیطی دسته شده مبنا، تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی(NTHA )و دینامیکی فزاینده (IDA )تحت رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک انجام گردید. ساختارهای سازه ای در دو حالت پیکربندی منظم در ارتفاع و نیز با پس نشستگی در پلان، همراه با پیاده سازی سطوح عملکرد کرانه رفتار الا ستیک، ا ستفاده بی وقفه، ایمنی جانی و آ ستانه فرورریزش بر ا ساس ضوابط FEMA بر روی نمودارهای شکنندگی، احتمال تجاوز از حالت حدی برای سازه های مطالعاتی محاسبه شده است. در نهایت با در نظرگیری فرمولاسیون تابع خسارت پیشنهادی MCEER ، شاخص نیرومندی تاب آوری لرزه ای برای سازه ها مشخص گردید. بر پایه ارزیابی آورده ها ملاحظه شد که کاربرد شبکه قطری پیرامونی در اسکلت مقاوم، سبب کاهش نسبی مقادیر دریفت و افزایش ظرفیت فروریزش در سازه می شود. نمودارهای شکنندگی سازه های مطالعاتی نیز نشان دادند که تعبیه زوایای بزرگ برای المان های مورب محیطی، احتمال رخداد سطوح عملکرد در مقاب زلزله را افزایش میدهد. بر اساس پردازش های عددی تاب آوری لرزهای، مقادیر شاخص نیرومندی برای هر دو گروه سازه های شبکه قطری با زوایای ۴۹ ،۶۷ و ۷۴ درجه و سازه قاب خمشی محیطی دسته شده محاسبه گردید. مطابق با این نتایج دانسته شد که سازه های شبکه قطری دارای توانایی بالایی برای مقاومت در برابر بارهای لرزه ای می با شند. بطورکلی، ایجاد الگوی مثلثی در قاب های پیرامونی، باعث کاهش افت کیفیت کارایی و بهبود پایداری دینامیکی سازه ها بعد از وقوع زلزله می گردد.
دانشجو: آقای مهیار روشنی
زمان: چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰CAPTCHA

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر