دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) تحلیل ارتعاشات ناشی از گردابه در استوانه نصب شده روی میله با درنظرگرفتن اثرات غیرخطی هندسی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
دانشجو: آقای عباسعلی خونساری ورنوسفادرانی
استاد راهنما: دکتر مهدی زمانیان
لینک ورود به جلسه
زمان: چهارشنبه ۰۷ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰
چکیده:
در این پایان نامه ارتعاشات ناشی از جریان گردابی در یک استوانه که بر روی یک میله انعطاف پذیر نصب شده است مدلسازی و تحلیل می شود.  ساختار یادشده عنصری کلیدی در توربین بادی بدون پره است. معادلات ارتعاش سازه که در کوپل با معادله  وندرپول ناشی از جریان گردابی می باشند به کمک اصل هامیلتون استخراج می شوند. در مقایسه با تحقیقات قبلی که از  اثرات غیرخطی  ناشی از جابجایی صرف نظر شد،  در این پایان نامه این اثرات با  اعمال فرض کوتاه شوندگی در نظر گرفته می شوند.    معادلات به‌ دست‌ آمده سپس به روش گالرکین  و با استفاده از  شکل مد ارتعاش آزاد سازه به عنوان تابع مقایسه ای جدا سازی می شوند. در ادامه معادلات جدا سازی شده  با استفاده از روش تحلیلی تئوری اغتشاشات  و  روش عددی RKF۴۵ حل می‌شوند. به کمک آنالیز مودال یک رابطه تئوری برای محدوده لاکین استخراج می شود. در این تحقیق  تأثیر پارامترهای سیستم بر نوسانات ساختار و  همچنین بر روی محدوده قفل شوندگی با در نظر گرفتن فرض کوتاه شوندگی تحلیل می شوند. نتایج نشان دادند که حل عددی و تحلیلی  از سازگاری رضایت بخشی برخوردار هستند. همچنین این نتایج نشان می دهند که ترمهای غیرخطی هندسی و اینرسی ناشی از جابجایی غیرخطی بر روی دامنه و ناحیه قفل شوندگی موثر هستند و در طراحی توربین های بدون پره و سایر سازه های مرتبط می بایست در نظر گرفته شوند.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر