دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) ارائه طیف طراحی لرزه ای برای شهر کرج با در نظرگیری اثرات ساختگاه

 | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
دانشجو: آقای امیر مهدی راموز
استاد راهنما: دکتر امیر حمیدی
زمان: چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
امواج لرزه ای منتشر شده از چشمه های لرزه زا با گذر از لایه های خاکی به سطح زمین می رسند. شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی خاک که به عنوان اثرات ساختگاه شناخته می شوند، می توانند در میزان تشدید امواج لرزه ای و تخریب های ناشی از زلزله موثر باشند. در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران اثرات ساختگاهی برای طراحی بیشتر سازه های معمول از طریق نمودارهای ضریب شکل طیف طراحی برای چهار تیپ خاک و نیز تقسیم بندی کل کشور به چهار منطقه از نظر لرزه خیزی صورت می پذیرد. با توجه به لزوم بازنگری در استاندارهای لرزه ای و نیز قرار گیری کرج در دسته بندی شهرهای با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد، در این پژوهش اطلاعات مربوط به گمانه های حفاری شده در نقاط مختلف کرج برای شناسایی بهتر پروفیل های خاکی جمع آوری گردید. جنس خاک در اعماق مختلف تعیین و با انتخاب شتاب نگاشت های متناسب با شرایط ساختگاهی و سوابق لرزه خیری منطقه، تحلیل ها برروی این گمانه ها صورت پذیرفت و نمودار طیف طراحی بر مبنای نتایج تحلیل های اختصاصی برای شهر کرج رسم شد. نتایج نشان دادکه در محدوده موسوم به دوره تناوب ساختگاه طبق تعریف آیین نامه ۲۸۰۰ اختلاف قابل توجهی بین ضریب شکل طیف طراحی به دست آمده و طیف ۲۸۰۰ وجود دارد که با دور شدن از محدوده دوره تناوب ساختگاه، این اختلاف به طرز معناداری کاهش می یابد. در ادامه، تحلیل چندین سازه ساختمانی با ارتفاع و در نتیجه زمان تناوب سازه متفاوت، در شهر کرج با سایر شرایط یکسان برای تدقیق در نتیجه حاصل از اختلاف بین طیف طراحی ۲۸۰۰ و طیف اختصاصی طراحی کرج انجام شد که بیانگر تاثیر مستقیم این اختالف بر مقادیر برش پایه و در نتیجه مقاطع سازه های طراحی شده است. نتایج لزوم بازنگری و ویرایش استاندارد لرزهای ۲۸۰۰ ایران و بالطبع طراحی دقیق تر سازه ها برای کاهش تلفات انسانی و مالی در جریان حوادث لرزه ای که احتمال وقوع آنها با شدت بالا نیز می رود را نشان می دهد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر