دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارائه مدلی جهت شناسایی و آسیب شناسی جریان‌های دانشی (مطالعه موردی در صنعت هوایی)

 | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
دانشجو: خانم فاطمه خواجوند
استاد راهنما: دکتر نسیم غنبر طهرانی
زمان: پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده
امروزه دانش به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های فکری مورد توجه قرار گرفته است و موفقیت سازمان‌ها به میزان ارزشی که برای دانش قائل هستند وتلاشی که برای مدیریت دانش از طریق به جریان انداختن آن انجام می‌دهند وابسته است. از این رو تسهیل جریان دانش برای کارامد شدن سازمان بسیار مهم است و سبب می‌شود که نیازهای سازمانی تأمین شده و سازمان به اهداف کسب و کاری خود نائل شود. درواقع هدف غائی مدیریت دانش در سازمان‌های امروزی مدیریت جریان دانش است و موفقیت مدیریت جریان دانش در گروی مدلسازی جریان دانش است. لذا در این پژوهش با هدف اثربخشی فعالیت‌های دانشی در صنعت هوایی و یادگیری سریعتر فردی و سازمانی، توسعه خلاقیت و بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، مدلی جهت شناسایی و آسیب شناسی جریان‌های دانشی ارائه شده است. به منظور تحقق هدف پژوهش که کاربردی می‌باشد، مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت و عوامل مؤثر بر جریان‌های دانشی با عنوان عامل فرستنده دانش، عامل گیرنده دانش، عامل زیرساخت‌های سازمانی، عامل فرهنگ سازمانی، عامل راهبردهای رهبری، عامل سیستم و فناوری و عامل محتوای دانش شناسایی و مدل اولیه پژوهش ترسیم گردید. برای تبیین مؤثر بودن عوامل، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای ، مطالعات میدانی نیز صورت گرفت و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای ۳۰ سوالی که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تایید شده بود انجام پذیرفت. پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی و حداقل مربعات جزئی (PLS) تحت نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS صورت پذیرفت. نتایج مدلسازی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزار SmartPLS نشان دادند که  برازش مدل اندازه گیری از نظر روایی و پایایی مورد تایید می‌باشد و کلیه عوامل مذکور بر مدیریت جریان‌های دانشی در صنعت هوایی تأثیر مثبت و معنادار دارند، همچنین کیفیت مدل اندازه گیری و ساختاری مناسب و قابل قبول بوده و مدل تحقیق مورد پذیرش می باشد. در پایان نیز پیشنهادهایی کاربردی منتج از یافته های پژوهش ارائه گردید.
واژه‌های کلیدی: جریان های دانشی،  عوامل مؤثر برمدیریت جریان‌های دانشی، صنعت هوایی.CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر