دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه های هیدرولیکی) استخراج منحنی های شکنندگی مخازن ذخیره مایعات استوانه ای جداسازی شده

 | تاریخ ارسال: 1400/8/12 | 
دانشجو: آقای حمیدرضا کمال زارع
استاد راهنما: دکتر سید شهاب‌الدین امامزاده
زمان: چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ اﺛﺮ ﺟﺪاﺳــﺎزﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﻣﺎیعات ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد. ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در این ﭘﮋوﻫﺶ یک ﻣﺨﺰن اﺳــﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸــﺨﺼــﺎت آن در ﻓﺼــﻮل ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.در این ﭘﮋوﻫﺶ یک ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻣﺎیعات اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻪ ازای یک ﻧﻮع ﺟﺪا ﺳﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺮیف ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪاﺳﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎ ﺳﺦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﺳﺎز  ﻣﻘﺎیسه ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮش ﭘﺎیه ﺳــﺎزه و ﻣﯿﺰان ﻟﻐﺰش ﺟﺪاﺳــﺎزﻫﺎ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اول ﺑﺮای ﻃﺮح اﺟﺰای ﺳــﺎزه و ﻣﻮرد دوم ﻣﻼک ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاﺳﺎز اﺳﺖ. از ﻧﺘﺎیج این ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮان دریاﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﺳﺎزه‌ای ﻟﺮزه‌ای اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺛﺮات زیان ﺑﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر