دفاعیه رساله دکتری (صنایع) تدوین و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین سبز با عدم قطعیت در گذر زمان با استفاده از روش های MCDM فازی(مطالعه موردی؛شرکت فولاد مبارکه)

 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 
دانشجو: آقای مهدی محمدی جانکی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
زمان: چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
در همه سازمان ها گذر از مرحله تدوین استراتژ ی با رویکرد زنجیره تامین سبز و قرار گرفتن در مرحله اجرای استراتژ ی مستلزم تغییر در مسئولیت هاست . یعنی مسئولیت از عهده استراتژ یست برداشته می شود و به مدیران بخش ها و واحدهای وظیفه ای محول می گردد که متاسفانه بیشتر ین گره های کار ی و موانع در ایجاد آن استراتژ ی، در همین بخش ظاهر می گردد . معمولا مشکلات در حین اجرای استراتژ ی خود را نمایان می سازند و هنر مدیر یت این است که بتواند با فائق آمدن بر مشکلات در جهت اجرا و پیاده نمودن آن، در راستای رسالت و چشم انداز سازمان حرکت نماید. در این رساله به تدو ین و اولویت بندی استراتژ ی های رنجیره تامین سبز با عدم قطعیت در گذر زمان در شرایط فاز ی شرکت فولاد مبارکه پرداخته شد . ابتدا براساس مبانی نظر ی و نظر خبرگی ، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدات خارجی شناسایی شده و با استفاده از روش SWOT ،استراتژ ی های زنجیره تامین سبز شرکت فولاد مبارکه تدوین شد. از روش ANP فاز ی جهت وزن دهی ابعاد پایدار ی و از روش های TOPSIS و TODIM فاز ی جهت وزن دهی استراتژ ی ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، در بین شاخص های پایداری، شاخص "اجتماعی" دارای رتبه اول، شاخص "زیست محیطی" دارای رتبه دوم و شاخص "اقتصادی" رتبه سوم می باشد. همچنین، استراتژ ی های رقابتی- تهاجمی (SO) دارای رتبه اول، استراتژ ی های اقتضایی یا تنوع (ST) دارای رتبه دوم، استراتژ ی های بازنگر ی یا انطباقی (WO) دارای رتبه سوم و استراتژ ی های تدافعی (WT) دارای رتبه چهارم می باشد . نتایج استراتژی های جزئی مربوط به هر کدام از استراتژ ی های ۴ گانه نشان داد، در بین استراتژی های WO " ، خر یداری و استفاده از وجود تکنولوژی های جدید تولید" بالاتر ین رتبه را داراست؛ در بین استراتژی های SO " ،استفاده از سیستم اطلاع رسانی جهت افزایش آگاهی جامعه از اهمیت محیط ز یست و توسعه پایدار " و " اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از مشاوران مجرب" ؛ در بین استراتژی های ST " ،تزریق فرهنگ در بین افراد جامعه جهت همکاری در زمینه نریختن و گردآوری زباله در اماکن عمومی، پارک ها و فضای سبز " و در بین استراتژ ی های WT " همکاری با سازمان های مرتبط جهت شناسایی و مقابله با حوادث و شرایط اضطراری جهت پیشگیری و کاهش پیامدهای ز یست محیطی (آتش سوز ی ساختمان های مربوط به فوالد مبارکه)" بیشتر ین اهمیت و اولویت را دارد.
کلمات کلیدی: زنجیره تامین سبز؛ برنامه ریزی استراتژ یک؛ SWOT؛ MCDM فاز ی.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر