دفاعیه رساله دکتری (صنایع) ﺗﺪوین و اوﻟﻮیت ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی MCDM ﻓﺎزی)ﻣﻄﺎلعه

 | تاریخ ارسال: 1400/12/25 | 
دانشجو: آقای مهدی محمدی  جانکی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ رویکرد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ. یعنی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋیست ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪیران ﺑﺨﺸﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ ای ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮین ﮔﺮه ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻣﻮاﻧﻊ در ایجاد آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی، در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﻧﻤﺎیان ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻨﺮ ﻣﺪیریت این است ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن آن، در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎید. در این رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوین و اوﻟﻮیت ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﮔﺬر زﻣﺎن در ﺷﺮایط ﻓﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﯽ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﯽ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪیدات ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪه و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش SWOT، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺪوین ﺷﺪ. از روش ANP ﻓﺎزی ﺟﻬﺖ وزن دﻫﯽ اﺑﻌﺎد ﭘﺎیداری و از روﺷﻬﺎی TOPSIS و TODIM ﻓﺎزی ﺟﻬﺖ وزن دﻫﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻧﺘﺎیج ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد، در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﺎیداری، ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی" دارای رﺗﺒﻪ اول، ﺷﺎﺧﺺ زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ" دارای رﺗﺒﻪ دوم و ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ- ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ (SO) دارای رﺗﺒﻪ اول، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﻗﺘﻀﺎیﯽ یﺎ ﺗﻨﻮع (ST) دارای رﺗﺒﻪ دوم، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی یا اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ (WO) دارای رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ (WT)دارای رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎیج اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ۴ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی WO، " ﺧﺮیﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪید ﺗﻮﻟﯿﺪ" ﺑﺎﻻﺗﺮین رﺗﺒﻪ را داراﺳﺖ؛ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی SO، " اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰایش آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زیست و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار  و  اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪید و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب" ؛ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ST، " ﺗﺰریق ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮیختن و ﮔﺮدآوری زﺑﺎﻟﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ  و در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی WT همکاری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺷﺮایﻂ اﺿﻄﺮاری ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ (آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ)" ﺑﯿﺸﺘﺮین اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮیت را دارد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋیک؛ SWOT؛ MCDM ﻓﺎزی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر