دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) مطالعه عددی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با دیوار حائل شمعی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/19 | 
دانشجو: خانم زهرا جلالیان
استاد راهنما: دکتر علی قنبری
زمان:  یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
همواره ضعف خاک در کشش از مسائل مورد توجه در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می آید. در دهه های پیش استفاده از خاک مسلح در پایداری و استفاده به عنوان دیوار حائل بهعلت عملکرد مکانیکی بهتری نسبت به یک توده خاک غیرمسلح دارد در سراسر جهان گسترش یافته است. علیرغم پژوهش های فراوان پیرامون مطالعه رفتار دیواره های خاک مسلح، مطالعات اندکی بر روی ترکیب این گونه دیوارها با شمع های بتنی قرار گرفته در پشت دیواره رخپوش به فواصل خاص صورت گرفته است. در این مطالعه استفاده از شمع و بلوک مدولار به عنوان رخپوش مقابل خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد سه المان مسلح کننده، شمع و رخپوش بلوکی در دیوار معرض شده است. ابتدا مدل رفتاری ها مورد صحت سنجی قرار گرفته شد به جهت این امر از نتایج مطالعات (۲۰۱۱; ۲۰۰۸.) al et Pierson استفاده شد، در این مطالعه میدانی ساخت، ابزار دقیق و آزمایش بارگذاری جانبی چندین شمع که درون خاکریز مسلح شده با ژئوگرید پشت دیواره بلوکی MSE قرار دارند برای اداره حمل ونقل  Kansas انجام شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار المان محدود GTSNX-MIDAS مدلسازی سه بعدی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با دیوار حائل شمع و بلوک مدولار GRS-PW ۳ مدلسازی شده و تأثیر پارامترها شامل نوع مصالح خاک مسلح و هندسه مدل از جمله ارتفاع دیواره، قطر شمع ها، طول شمع ها، فاصله و تعداد مسلح کننده ها بر رفتار این دیواره ها تحت بار ترافیکی استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت، و مشاهده شد که با افزایش تعداد مسلح کننده ها، عمق نفوذ شمع و قطر شمع؛ تغییر شکل جانبی رخپوش و شمع کاسته شده است. اما افزایش تعداد مسلح کننده تغییری در تنش جانبی خاک ایجاد نکرد. فشار جانبی در حالت استاتیک و لرزی با استفاده از روابط به ترتیب (۱۸۷۵) Rankine و (۱۹۸۱) Prakash محاسبه و با فشار جانبی حاصل از نرم افزار مقایسه شد. مشاهده شد در بارگذاری استاتیکی مسلح کننده و رخپوش تقریبا به یک اندازه در تحمل تنش جانبی نقش دارند و شمع کمترین نقش را ایفا می کند، همچنین در بارگذاری دینامیکی مسلح کننده بیشترین سهم و شمع کمترین سهم را از بارگذاری جانبی دارد. کلمات کلیدی: خاک مسلح، دیوار نگهدارنده، شمع، توزیع فشار جانبی، بلوک مدولار، PW-GRS, MIDS CAPTCHA

دفعات مشاهده: 342 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر