دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه‌های هیدرولیکی) بررسی عددی اثر فاصله روزنه های جانبی دایره ای سری افقی بر آبگذری با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده

 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 | 
دانشجو: آقای بهنام آقا سیدحسنی
استاد راهنما: دکتر سید حسین مهاجری
استاد راهنما: دکتر مجتبی مهرآیین
زمان: شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
در این تحقیق به بررسی هددی اثر فاصله روزنه های جانبی دایره ای سری افقی بر آبگذری با تاکید بر عدد فرود جریان نزدیک شونده پرداخته شد. برای مدلسازی ضریب دبی، تاثیرات نسبت عرض کانال اصلی به طول روزنه جانبی (B/L)، نسبت ارتفاع روزنه جانبی به طول روزنه جانبی (W/L)، نسبت عمق جریان در کانال اصلی به طول روزنه جانبی (Ym/L) و عدد فرود (Fr) در نظر گرفته شد. برای محاسبه ضریب دبی ۵ مدل مختلف معرفی گردید. سپس به منظور مقایسه نتایج مدلهای محاسبات نرم با مدل دینامیک سیالات محاسباتی ضریب دبی روزنه جانبی با استفاده از مدل FLOW – ۳D شبیهسازی شد. برای آشفتگی میدان جریان از مدلهای آشفتگی k-ε استاندارد و RNG K-ε استفاده گردید. بر اساس نتایج مدل عددی، مدل آشفتگی  RNG K-ε آشفتگی میدان جریان را با دقت بیشتری نسبت به مدل k-ε شبیه سازی نمود. همچنین مقادیر MAPE و RMSE برای دبیهای مدلسازی شده توسط حل عددی بهترتیب برابر ۱۲/۲۰۴ و ۰/۰۰۱ است.
 پس از تحلیل جریان مشخص گردید که با پایین آوردن روزنه ها و نزدیک کردن آن ها به کف کانال میزان دبی عبوری از آن ها افزایش و ضریب آبگذری آن ها کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که با ثابت نگه داشتن عمق آب در کانال اصلی با افزایش فرود جریان میزان دبی عبوری از روزنه ها و همچنین ضریب آبگذری آن ها افزایش پیدا می کند.

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر