دفاعیه رساله دکتری (سازه‌ و زلزله) ارائه شیوه نوین برخورد با قیود ایستا در بهینه یابی ابعادی سازه‌های خرپایی

 | تاریخ ارسال: 1401/6/16 | 
دانشجو: آقای رامین جعفری
استاد راهنما: دکتر محسن شهروزی
زمان: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۰۰
مکان: کرج سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی

لینک ورود به جلسه
چکیده
مسائل سازه ای با محدود کردن فضای امکانپذیر جستجو بدلیل وجود قیود متعدد، از پیچیدگی خاصی نسبت به بسیاری از مسائل عمومی بهینه یابی برخوردارند. از آنجا که این امر تدقیق و دستیابی به نقطه بهینه صحیح را با چالش مواجه می سازد نیاز به ارائه شیوه های کارا و موثر برخورد با قیود  را بعنوان یک زمینه پژوهشی تاکنون فعال ساخته است. رساله حاضربا تمرکز بر روش جریمه خارجی بعنوان متداولترین شیوه عملی برخورد با قیود به اصلاح و نوآوری ویژه آن درمسائل بهینه یابی ابعادی سازه های فضاکار مفصلی پرداخته است. بدین منظور ابتدا فرضیه وجود ضریب جریمه بهینه که از یکسو مجاز بودن حل نهایی و از سوی دیگر بهینگی و تدقیق جستجو را به همراه داشته باشد مورد بررسی قرارگرفت. با اجراهای متعدد  چندین روش فراابتکاری روی مثالهای محک متداول خرپا در ادبیات فنی مرتبط، صحت فرضیه در وجود و یکتایی چنین ضریبی تحقیق و تایید شد. سپس کارایی دو نوع مبنا در تابع جریمه خارجی مقایسه شد. در مرحله سوم ترکیبات مختلف توالی این دو نوع درحین تکرارهای بهینه یابی پیشنهاد و مطابق نتایج عددی با اجراهای متعدد اولویت بندی شد تا بتواند چالش روشهای فراابتکاری را در دقیق کردن جستجو و دستیابی به حل بهینه مجاز حل نماید. روش جریمه متوالی پیشنهادی علاوه بر قدرت تدقیق محاسباتی از سادگی شیوه پیاده سازی بعنوان یک مزیت عملی در جهت کاهش وابستگی به تنظیم خاص ضرایب در هر مساله در دسته بهینه یابی ابعادی مذکور برخوردار است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر