دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مسئله برنامه ریزی توزیع چنددوره ای اقلام امدادی با درنظرگرفتن حوادث ثانویه در لجستیک بشردوستانه

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
دانشجو: خانم فاطمه نادری پور
استاد راهنما: دکتر ابوالفضل میرزازاده
زمان: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۳۰
مکان: سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
هرساله بلایای طبیعی جان افراد بسیاری را در سراسر جهان می‌گیرد و به افراد زیادی خسارت وارد می‌کند. از آنجایی که نمی‌توان مانع رخداد این حوادث شد، آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و یک لجستیک بشردوستانه اثربخش در فاز پس از حادثه می‌تواند باعث نجات جان افراد شود. از سویی دیگر حوادث ثانویه که اغلب به دنبال حوادث اولیه رخ می‌دهند، آنچنان که باید در لجستیک بشردوستانه مورد توجه قرار نگرفته‌است. به همین سبب این پژوهش به ارائه یک مدل برنامه‌ریزی مختلط- عدد صحیح دوهدفه توزیع اقلام امدادی، بادرنظر گرفتن رخداد حوادث ثانویه و عدالت در توزیع می‌پردازد. سعی شده تا در این مدل با درنظر گرفتن پاسخگویی به تقاضا طی چنددوره، مسئله به دنیای واقعی نزدیک‌تر شود. همچنین در این مدل با توجه به ماهیت غیرقطعی بودن حوادث، فرض فازی بودن تقاضا لحاظ شده‌است. توزیع چند نوع اقلام امدادی از چند مرکز توزیع به چند مرکز تقاضا از طریق چند نوع وسیله نقلیه زمینی انجام می‌پذیرد. مدل دو هدفه حاصل به کمک روش اپسیلون محدودیت تقویت شده تک هدفه شده و با روش خیمنز، تقاضا دفازی شده‌است. در ادامه برای اعتبارسنجی مدل دو مثال عددی در مقیاس کوچک و متوسط ارائه  و به کمک حل دقیق در نرم افزار GAMS حل شده‌است. همچنین برای بررسی میزان حساسیت مدل بر روی پارامترهای مسئله، برروی آنها تحلیل حساسیت انجام شده و نتایج آن در قالب نمودار ارائه شده‌است. از تحلیل حساسیت مدل می‌توان دریافت که با افزایش پارامترهای ضریب کمترین نرخ امنیت منابع، کمبودها کاهش و همچنین مجموع مسافت پیموده شده افزایش خواهدیافت؛ به میزانی که تقاضا برای منبع موردنظر بیشتر باشد این تأثیر بیشتر خواهد بود. همچنین در محاسبات دفازی کردن؛ در صورتی که تقاضا، به سمت نگرش بدبینانهتر تخمین زده شود مجموع مسافت پیموده شده افزایش و کمبود نیز به میزان ناچیزی افزایش می‌یابد. این امر نشان‌دهنده توانایی مدل در پاسخگویی به مقادیر مختلف تقاضاست. از نتایج تحلیل حساسیت می‌توان به صحت مدل پی برد. بنابراین درنظر گرفتن حوادث ثانویه و چنددوره‌ای بودن توزیع به صورت همزمان در مسائل دنیای واقعی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر مدیران در کاهش اثرات حوادث و حل اثربخش مسائل توزیع اقلام امدادی کمک کند. در انتها پیشنهاداتی جهت بهبود مدل در تحقیقات آتی ارائه شده‌است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر