دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) ارائه الگو کوچینگ عملکرد در صنعت ساخت براساس نگرش تونی لولین

 | تاریخ ارسال: 1401/6/23 | 
دانشجو: خانم حمیده باصری باغ‌سیاه 
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
زمان: سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۰۰
مکان: تهران همکف دانشکده پروین اعتصامی سالن علوم 
چکیده
هدف: امروزه در دنیای رقابتی، پرریسک و غیرقابل پیش بینی صنعت ساخت، داشتن یک مربی (کوچ) به همراه برنامه ریزی منظم برای مقابله با چالش ها و موانع پیشرو میتواند بهترین مسیر برای توسعه مهارت های رهبران، مدیران، افراد و تیم ها باشد. شرکت های عمرانی طی چند سال اخیر جهت بهبود عملکرد، رشد و توسعه تیمشان از مربیگری به عنوان راهنمایی برای حل مسئله و مشکلاتشان استفاده می کردند. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی صلاحیت های مربیگری فرد و تیم، روابط بین آنها و ارائه الگویی برای مربی گری عملکرد در پروژه ها یپیچیده در این دو حوزه پرداخته است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق و رویکرد این پژوهش، کیفی می باشد و استراتژی تحقیق، تحلیل محتوای پنهان به مثابه استراتژی است. د اده های حاصل از پژوهش که شامل کتاب project complex for coaching Performance و مقالات مربوطه بود و تا رسیدن به اشباع نظری و کشف مضامین اصلی تحقیق ادامه یافت. داده ها با استفاده از نرمافزار (۵.۰.۲۰)MAXQDA۲۰۲۰ که نرم افزاری آماری برای تحقیقات کیفی است، تحلیل و بررسی و از طر یق خلاصه ساز ی در قالب کدگذار ی انجام شد . بررسی روایی و پایایی پژوهش با استفاده از روشهای مناسب رایج در رویکرد کیفی انجام می شود.
یافته ها: نه مضمون اصلی و صلاحیت های شناسایی شده در حوزه تیمی عبارتند از رشد و توسعه تیم، دانش و مهارت های توسعه تیمی، برانگیختن آگاهی در تیم، گوش دادن فعال در تیم، حضور کوچ در تیم، ایجاد امنیت و اعتماد در تیم،ایجاد و رعایت تفاهمنامه در تیم، درونسازی ذهنیت مربیگری در تیم و رعایت اصول اخلاقی مربیگری در تیم.
همچنین نه مضمون اصلی و صلاحیت های شناسایی شده در حوزه فردی عبارتند از رشد مراجع، تسهیل رشد مراجع، برانگیختن آگاهی، گوش دادن فعال، حضور کوچ، ایجاد امنیت و اعتماد، ایجاد و رعایت تفاهم نامه، درونسازی ذهنیت مربیگری و رعایت اصول اخلاقی مربیگری. طبق تحلیل و آنالیز داده ها، ۳۶ فرضیه در حوزه تیمی و ۳۶ فرضیه در
حوزه فردی شناسایی شد که روابط و همبستگی بین مضامین را می توان بررسی کر د. در نهایت ۳۰ فرضیه در حوزه تیمی وجود رابطه را نشان دادند. همچنین ۳۶ فرضیه در حوزه فردی تایید و وجود رابطه را نشان دادند.
نتیجه گیری: مربیگری (کوچینگ) فرآیندی است که عملکرد و کارآیی تیم و افراد تیم را بهبود می بخشد و خلاقیت و انعطاف پذیری را تقویت می کند. همچنین مربی با به چالش کشیدن اعضای تیم، بینش و ایده جدید را در ذهن افر اد ایجاد می کند. مربی (کوچ) با جعبه ابزار و ارتباطی که ایجادشده، دنیای درونی فرد و اعضای تیم را با چراغ قوه و آینه روشن می کند تا مراجعکننده و اعضای تیم ببیند و بخواهند که به آن هدف برسند. لذا طبق نتایج به دست آمده در حوزه تیمی، فرضیه حضور کوچ در تیم با برانگیختن آگاهی در تیم رابطه ای در سطح بسیار قوی به مقدار ۰.۹۷۹ را دارند و در حوزه فردی، فرضیه حضور کوچ با گوش دادن فعال رابطه ای بسیار قوی به مقدار ۰.۹۹۵ را دارند. در نتیجه به رهبر ان و مدیران و اعضای تیم ها پیشنهاد می شود در کنار خود از وجود مربی بهره ببرند تا به سوی رشد و تعالی و افزایش تعهد سازمانی گام بردارند. همچنین با توجه به الگوهای به دست آمده می توان این امر مهم را لمس کرد.
کلیدواژه ها: مربیگری تیم، مربیگری فرد، تحقیق کیفی، بهبود عملکرد، صنعت ساخت
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 289 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر