دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) ارزیابی زیست محیطی اقتصادی استفاده مجدد از اجزای ساختمان با استفاده از چرخه حیات پروژه (LCA)

 | تاریخ ارسال: 1401/8/2 | 
دانشجو: آقای هادی حسین خواه اقدام
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدالله فردی
زمان: دوشنبه ۰۲ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج کلاس ۲۲۹
چکیده 
در دهه های اخیر تأثیرات منفی زیست محیطی صنعت ساختمان، نگرانی فراوانی را در پی داشته است. با توجه به اینکه ساختن ساختمان های موقت شامل دفاتر کار اداری و فنی و خوابگاه ها برای پرسنل، انبارها و تعمیرگاه ها  جهت تحهیز کارگاه ،حجمی از عملیات پروژه‌های بزرگ را به خود اختصاص می دهد، لذا نقش مهمی در آلودگی های زیست محیطی منتشر شده از ساختمان ها را دارند. بنابراین یکی از راهکار های بهبود زیست محیطی در صنعت ساختمان، تلاش برای استفاده مجدد هر چه بیشتر از اجزای ساختمان، با حداقل اثرات زیست محیطی است. در این مطالعه با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و با روش ارزیابی چرخه حیات  (LCA) به ارزیابی زیست محیطی- اقتصادی ساخت یک ساختمان اداری تجهیزکارگاه به مساحت ۸۰ متر با سازه فولادی، دیوار و سقف ساندویچ پنل و درب و پنجره PVC، پرداخته شده است. در این تحقیق آسیب های زیست محیطی و اقتصادی دو سناریو ساخت یک ساختمان تجهیزکارگاه اداری با قطعات نو و با استفاده مجدد از اجزای پروژه‌ای واقع در عسلویه جنوب ایران بررسی شده است. مدلسازی اطلاعات ساختمان و متر مصالح مصرفی با نرم افزار Revit ۲۰۲۰ انجام شد. ارزیابی چرخه حیات با استفاده از نرم‌افزار SimaPro ۹.۳.۰.۳  و با به کارگیری روش ارزیابی اثرات زیست محیطی CMA-IA baseline (World ۲۰۰۰) صورت گرفت. برای ارزیابی آسیب های زیست محیطی از روش IMPACT ۲۰۰۲+
۲ استفاده شد. تحلیل حساسیت به منظور تعیین مصالح با بیشترین نقش در تولید آلودگی انجام گردید. بر اساس نتایج حاصل از روش ارزیابی اثرات زیست محیطی (۲۰۰۰ CML-LA baseline (world  از ۱۰۰ درصد بار زیست محیطی تولید شده در طول مرحله گهواره تا دروازه سناریوهای مورد ارزیابی، در طبقه اثر پتانسیل گرمایش جهانی ، ۷۹ درصد (۱۷۵۰۰ کیلوگرم گاز کربن دی اکسید معادل) مربوط به سناریو یک و ۲۱ درصد (۴۵۱۰ کیلوگرم گاز کربن دی اکسید معادل) متعلق به سناریو دوم می باشد. سناریو ۲ نسبت به سناریو ۱ در هر سه دسته شاخص تاثیر گرمایش جهانی، اسیدسازی و تغذیه گرایی به ترتیب ۷۴.۲، ۷۴.۳ و ۷۴.۹ درصد اسیب کمتری به محیط زیست وارد کرد است. بیشترین اسیب زیست محیطی در هر دو سناریو مربوط به دیوارها و سقف ساندویچ پنل بوده است. نتایج اثرات زیست‌محیطی حاصل از روش  CML-LA baseline (world ۲۰۰۰) با نتایج حاصل از روش +BEES و روش IPCC اختلاف ناچیزی داشت و صحت سنجی نتایج روش CML تایید گردید. نتایج ارزیابی چرخه حیات با استفاده از روش +۲۰۰۲  IMPACT  نشان داد سناریو ۲، در سه دسته آسیب بر سلامت انسان، تغییرات اقلیم و آسیب بر منابع، ۸۰ درصد آسیب زیست محیطی کمتری نسبت به سناریو اول ایجاد کرده است. مقایسه درصدی اسیب زیست محیطی-اقتصادی دو سناریو با استفاده از روش Environmental Price نشان داد که سهم خسارت اقتصادی ناشی از سناریو اول در تمام دسته‌های تاثیر بین ۷۶ تا ۸۲ درصد می باشد درحالی که سهم خسارت اقتصادی وارده به محیط زیست در سناریو دوم بین  ۱۸ تا ۲۴ درصد می باشد. همچنین سناریو دوم در دسته های تاثیر اشغال زمین های شهری و سمیت زیست محیطی زمینی به حداکثر خسارت اقتصادی رسیده است (۲۴ درصد) و دلیل این امر حساسیت این دو دسته تاثیر به عامل حمل و نقل می باشند و چون سناریو دوم حمل و نقل بیشتری نسبت به سناریو اول دارد لذا مقدار خسارت اقتصادی سناریو دوم در این دو دسته تاثیر به حداکثر مقدار خود رسیده است.
واژگان کلیدی:
استفاده مجدد از اجزا ساختمان، ارزیابی چرخه حیات، مدلسازی اطلاعات ساختمان، قیمت‌گذاری زیست محیطی

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 241 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر