دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) رفتار بتن با مصالح بازیافتی مسلح شده به الیاف فلزی بازیافتی

دانشجو: آقای علی آذین
استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی لواسانی
زمان: چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: تهران دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
    ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮیب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺘﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزیاﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را دارد. یکی از راهﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺨﺮیب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎزیﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زیرا ﺑﺎزیﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰینه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ می شود.
همچنین افزودن الیاف فولادی به بتن، سبب کاهش کارایی و توانایی‌های تراکم بالای بتن می شود. با بیشتر شدن میزان الیاف به کار رفته در ترکیب بتن، وضعیت بتن از لحاظ معیارهای تراکمی و قابلیت پرکنندکی حادتر شده تا جایی که بتن از حالت تراکمی خارج می گردد و برای بتن های حاوی ۱% و ۱/۵% الیاف، آزمایش جعبه U و جعبه L غیر قابل اجرا می شود.
مقاومت فشاری بتن های حاوی الیاف فولادی، اختلاف فاحشی با نمونه شاهد پیدا می کنند و به ازای ۰/۵% الیاف ۳۵%، به ازای ۱% الیاف ۲۰/۵% و به ازای ۱/۵% الیاف ۲۲/۷% کاهش مقاومت می دهد. علت آن را میتوان به زنگ زدی الیاف نسبت داد
در مورد تأثیر الیاف بر مقاومت کششی نیز می¬توان عنوان کرد که افزایش الیاف فولادی در هر سنی سبب افزایش مقاومت کششی شده است. افزایش الیاف فولادی در سن ۷ روزگی سبب افزایش مقاومت کششی تا ۵۰% برای بتن های حاوی ۱% و ۱/۵% الیاف شده است. به علاوه، وجود ۱% الیاف تا سن ۲۸ روزگی، مقاومت کششی را تا حدود ۱۰۰% افزایش داده است. در سن ۹۰ روزگی نیز میزان مقاومت کششی برای ۱/۵% الیاف از تمامی نمونه ها بیشتر شده است و افزایش ۲۳/۷% نسبت به نمونه شاهد را نشان می دهد که این امر حاکی از اثر مثبت الیاف بر مقاومت کششی بتن می¬باشد.

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر