دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) پاسخگویی به جستارها با استفاده از خلاصه‌سازی استخراجی به وسیله یادگیری عمیق تقویتی با رویکرد نشانش جمله‌ای و رتبه بندی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 | 
دانشجو: آقای جواد خدادادی
استاد راهنما: دکتر میرمحسن پدرام
استاد راهنما: دکتر محمدرضا سهیلی

زمان: دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ یی   ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ، رﺷﺘﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰیه  و ﺗﺤﻠﯿﻞ   ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی   ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎیت ﻫﺎی  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد . این  وبﺳﺎیت ﻫﺎ  دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Quora و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Stack Overflow دارﻧﺪ. در این  وبﺳﺎیتﻫﺎ،  ﮐﺎرﺑﺮان  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را در یک داﻣﻨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود یا در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎ یت Stack Overflow ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﺎیر ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎیت آزاداﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎیی   را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد، یا ﺳﺎیر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ویکی ﭘﺪیا، وب ﺳﺎیت ﻫﺎ یا ﮐﺘﺎب ﻫﺎ اﺳﺖ.  این ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺳﺎده ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ را ﻫﻢ ﺑﺮای  ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎیت و ﻫﻢ ﺑﺮای  ﻣﺪیران ﺳﺎ یت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. یکی از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﺪیری ﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای  ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿمی   از ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز  اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮین  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای  آن ﺳﻮال اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد  یا  اینکه ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی  ﺷﻮﻧﺪ و  یا   ﮔﺰیده ای  از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای  ﺑﺎزد یدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن   اراﺋﻪ ﺷﻮد. در ﺳﺎیتﻫﺎ ی  ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮدوی  این  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد   ﺑﺪین  ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز  دادن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی  د یگر  ﮐﺎرﺑﺮان یا اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻮیسنده  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ این  راه ﺣﻞ آنﺟﺎیی  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮا ی  ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎیی  وﺟﻮد دارﻧﺪ و  ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ را ﺗﺎیید  یا ﻋﺪم ﺗﺎیید ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ Cold Start پیش ﻣﯽ آید . 
ﺑﺎ  ﻫﻤﻪ  این  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز  ﺑﻪ وﺟﻮد  یک  ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﺮای  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮیسی  ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ  از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ در ﺳﺎیت ﻫﺎ  و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ی  ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وﺟﻮد دارد .
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر