دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) تشخیص استعاره با استفاده از نظریه‌های تشخیص استعاره و شبکه‌های عصبی گرافی

دانشجو: خانم شقایق لؤلؤ
استاد راهنما: دکتر میرمحسن پدرام
استاد راهنما: دکتر منوچهر کلارستاقی

زمان: یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳

چکیده: 
 ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺎره در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادﮔﺎن  ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎیﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.   
اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺎره، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ   ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺮیﺎلﻫﺎی  ﺗﻌﺮیﻒﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮدازش اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  
در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﺑﺮﮔﺮاﻓﯽ  hypergraph neural networks اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻨﺎیﯽ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﺎ را در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺎره یﺎری ﮐﻨﻨﺪ.  
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺎره، ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮاﻓﯽ  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر