ویژگی‌های دوره آموزش J۲SE

 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 | 
    

1. ویژگی‌های دوره آموزش J2SE

 • Object Oriented Programming آموزش اصول برنامه نویسی شی گرا
 • درک عمیق ساختمان داده و Generic Collections
 • آموزش عبارات لامبدا Lambda و Stream در java
 • آموزش مفهوم Concurrency و Multi-Core Performance در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • آموزش مفاهیم پایگاه داده و ساختار دیتابیس‌ها

 

2. آموزش عملگرهای ورودی و خروجی در جاوا

 • نوشتن اولین برنامه با زبان برنامه نویسی جاوا
 • اجرای یک اپلیکیشن جاوا
 • تغییر در ساختار یک برنامه جاوا
 • نمایش یک متن با استفاده از دستور print
 • نوشتن یک اپلیکیشن ساده برای جمع دو عدد
 • استفاده از کلاس Scanner برای دریافت ورودی از طریق کیبورد
 • تعریف متغیرها در جاوا
 • آموزش Java API Documentation
 • آموزش مدیریت و ساختار حافظه در جاوا
 • آموزش عملیات ریاضی در جاوا (Java Math)
 • برابری و عملگرهای رابطه ای در جاوا

 

3. آموزش آبجکت , کلاس , متد و رشته در جاوا

 • منظور از متغیر نمونه در جاوا چیست؟
 • متد های get و set در جاوا
 • اجرای یک برنامه ساخته شده از چند کلاس
 • آموزش انواع سطوح دسترسی در زبان برنامه‌نویسی جاوا و متغیرهای نمونه private و public
 • آموزش مفهوم Constructor و Default Constructor در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • آموزش داده های اصلی و داده های ارجاعی در جاوا

 

4. آموزش عبارات ودستورات کنترلی در جاوا

 • شبه کد (Pseudocode) در جاوا چیست
 • ساختار های کنترلی در جاوا
 • ساختار توالی
 • ساختار تکرار
 • ساختار انتخاب در جاوا
 • ساختار عبارات شرطی در جاوا if statement
 • عبارت چند انتخابی if...else statement در جاوا
 • If … else statement تو در تو
 • ساختار بلوک های برنامه نویسی
 • آموزش ساختار حلقۀ while در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • عبارات کنترلی حلقه در جاوا
 • عملگر های افزایشی و کاهشی (++) و (--)
 • انواع داده اولیه(Primitive) در JAVA
 • آموزش ساختار حلقۀ for در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • آموزش حلقه ی while و do … while در جاوا
 • معرفی دستور switch یا عبارت چند انتخابی در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • دستور BREAK در جاوا چیست؟
 • دستور continue در جاوا
 • عملگرهای منطقی && و || در Java

 

5. ایجاد متدها در برنامه نویسی جاوا

 • آموزش کامل متد های جاوا , فیلدهای استاتیک و کلاس Math
 • اعلان یک متد و استفاده از آن
 • نوشتن متد ها و فراخوانی آنها در جاوا
 • مفهوم تبدیل نوع داده ها در جاوا (Casting)
 • تولید اعداد تصادفی با استفاده از کلاس Random
 • آموزش Scope ها در جاوا
 • Method Overloading
 • Return Types آموزش متدهایی با مقادیر برگشتی در زبان برنامه‌نویسی جاوا

 

6. چگونه از ArrayList و آرایه ها در جاوا استفاده کنیم؟

 • ساخت و اعلان یک آرایه
 • مقداردهی به آرایه در جاوا
 • محاسبه مقادیر موجود در یک آرایه در جاوا
 • ساخت و اعلان یک Array List
 • استفاده از آرایه به عنوان پارامتر یک متد
 • استفاده از متد ()toString در زبان java
 • بحث در مورد pass-by-reference بودن یا pass-by-value بودن زبان جاوا
 • آموزش آرایه‌های چندبُعدی در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • مقایسه آرایه های یک بعدی و چند بعدی در جاوا (Java array )
 • کلاس Array
 • مقدمه ای بر Collection ها و کلاس Array List

 

7. آموزش مفهوم کلاس (Class) و شی (Object) در Java

 • ترکیب یا Composition در جاوا Java
 • معرفی کلیدواژۀ enum در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • مدیریت حافظه و garbage collection (جمع آور زباله) در جاوا
 • Static class Members
 • آموزش کلیدواژۀ final و کاربردهای آن در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • Package Access پکیج ها

 

8. ارث بری در جاوا

 • Superclass و subclass
 • Protected members
 • نقش Constructor در Subclass
 • کلاس Object در Java
 • طراحی ساختار اپلیکیشن با استفاده از تجزیه در مقایسه با ارث بری

 

9. آموزش polymorphism و اینترفیس (Interface) در جاوا

 • مثال هایی از چند ریختی (Polymorphism)
 • کلاس ها و متدهای abstract (انتزاعی) در جاوا
 • آموزش کلاس‌ها و متدهای final در جاوا
 • شناخت مشکلات فراخوانی متدها از طریق Constructor ها
 • مقدمه‌ای بر Interface ها

 

10. آموزش اینترفیس (Interface) در جاوا

 • آموزش متد Default interface در جاوا
 • Static interface method
 • Functional interface در جاوا چیست
 • Private interface method
 • Private constructor
 • Interface inheritance

 

11. آموزش مدیریت استثنا در جاوا (Exception Handling)

 • چه زمانی از Exception Handling استفاده می کنیم ؟
 • Divide by zero exception handling
 • Handling Arithmetic Exceptions
 • InputMismatchException
 • سلسله مراتب استثناها در جاوا
 • Finally block
 • زنجیره استثناها
 • اعلان Exception type جدید
 • Assertion

 

12. آموزش مبانی برنامه نویسی گرافیکی در جاوا

 • آموزش کتابخانه AWT یا Abstract Window Toolkit
 • آموزش کتابخانه Swing برای پیاده سازی برنامه های گرافیکی
 • آموزش المان ها و کنترل های رابط گرافیکی Swing
 • نمایش متن ثابت با JLabel
 • کنترل دکمه یا JButton
 • چک باکس یا JCheckBox
 • دکمه های رادیویی یا JRadioButton
 • لیست افتادنی یا JComboBox
 • کادر متنی یا JTextField
 • کادر لیستی یا JList و حالت های مختلف انتخابی آن
 • کادر متنی بزرگ یا JTextArea
 • کنترل لغزنده یا JSlider برای تنظیم داده عددی
 • کادر متنی رمز عبور یا پسورد (JPasswordField)
 • کادر افزایشی یا JSpinner برای نمایش اعداد، رشته های و تاریخ
 • لیست درختی یا JTree برای نمایش داده های درختی
 • لیست جدولی یا JTable برای نمایش داده های جدولی
 • تغییر قالب ظاهری برنامه های گرافیکی یا Look and Feel
 • استفاده از تابع setLookAndFeel برای تغییر ظاهر برنامه ها
 • پاسخگویی به رویداد تغییر حالت CheckBox
 • پیاده سازی یک پروژه برای تغییر حالت فونت یک کنترل متنی
 • آموزش کلاس Font و تنظیمات آن
 • جلوگیری از تغییر اندازه پنجره برنامه با تغییر خاصیت Resizable
 • آموزش کلاس JOptionPane برای نمایش انواع کادرهای گفتگو
 • آموزش متد JOptionPane.showMessageDialog برای نمایش کادر پیام
 • آموزش متد JOptionPane.showInputDialog برای دریافت ورودی از کاربر
 • آموزش کلاس JPanel و توسعه آن برای ترسیم گرافیکی
 • آموزش سیستم مختصات گرافیکی در جاوا
 • آموزش کلاس Graphics و ترسیم با آن
 • ترسیم خط با استفاده از متد Graphics.DrawLine
 • آموزش کلاس JFrame برای اجرای برنامه های گرافیکی
 • تنظیم و نمایش پنجره با استفاده از کلاس JFrame
 • پیاده سازی نخستین برنامه گرافیکی در جاوا
 • آموزش کلاس Color و شیوه ساخت رنگ های دلخواه
 • فراخوانی و نمایش تصاویر از فایل ها با استفاده از تابع GetResource

13. آموزش عبارات منظم (Regular Expression) , رشته ها و کاراکترها در زبان جاوا

 • نکات پایه ای کار با Character ها و String ها
 • معرفی کلاس String در زبان برنامه‌نویسی جاوا
 • String Methods Length, charAt, getChars
 • مقایسه کردن دو رشته در جاوا
 • Locating Characters and Substring in String
 • استخراج زیر رشته از یک رشته
 • Concatenating Strings
 • آموزش متد ()valueOf در کلاس String جاوا
 • کاربرد کلاس stringbuilder و متدهای آن
 • کار با کاراکتر ها در جاوا با کلاس Character
 • Regular Expression, Class pattern and Matcher

 

14. آموزش کار با فایل ها - خواندن و نوشتن فایل ها input/output Stream و XML Serialization در زبان جاوا

 • کار با استریم ها و فایل ها
 • استفاده از کلاس‌ها و اینترفیس‌های NIO
 • آموزش ساخت فایل Sequential Text File در JAVA
 • خواندن اطلاعات از یک Sequential Text File
 • بروز رسانی Sequential Files
 • آموزش کار با XML Serialization
 • ساخت یک Sequential File با استفاده از XML Serialization
 • خواندن و Deserialize کردن اطلاعات از یک Sequential File

 

15. آموزش مجموعه Generic در جاوا

 • فریم ورک Collection در جاوا
 • کلاس‌های Wrapper در جاوا
 • Interface Collection and Class Collections
 • کلاس ArrayList و iterator در جاوا چیست
 • لیست پیوندی (LinkedList) در جاوا
 • به هم ریختن ترتیب عناصر یک آرایه (Shuffle) در java
 • متدهای reverse، fill، copy، max و min
 • جستجوی دودویی در جاوا (Java Binary Search)
 • متدهای addAll، frequency و disjoint
 • Sets
 • آموزش Maps در جاوا
 • Synchronized Collection
 • Abstract Implementations

16. آموزش کلاس‌ ها و متدهای Generic در جاوا

 • پیاده سازی متدهای generic در j2SE
 • OverLoading Generic Methods
 • کلاس‌های Generic
 • آموزش مدیریت حافظه Dynamic Memory Allocation در جاوا
 • Linked Lists در جاوا
 • پیاده سازی یک Generic List Class

 

17. آموزش مفهوم Concurrency در زبان برنامه‌نویسی جاوا

 • چرخه حیات یک نخ یا Thread State در جاوا
 • New and Runnable
 • Waiting State
 • Timed Waiting State
 • Blocked State
 • Terminated State
 • Thread Priorities and Thread Scheduling
 • بن بست در جاوا (DeadLock in Java)
 • ساخت و اجرای Thread ها با استفاده از Executor Framework
 • آموزش Thread Synchronization
 • Immutable Data
 • برنامه‌های چندنخی (Multi-Thread)
 • Concurrent Collections

 

18. اتصال پایگاه داده جاوا (Java DataBase Connectivity) یا به طور مخفف «JDBC»

 • دیتابیس‌های Relational
 • آموزش کار با دیتابیس MYSql
 • SQL
 • Select Query
 • Order By Clause
 • Insert Statement
 • Update Statement
 • Delete Statement
 • تنظیم و راه اندازی یک Java DB Database
 • اتصال به دیتابیس در جاوا
 • ساخت یک Statement برای اجرای Query ها
 • نحوه اجرای Query ها
 • پردازش ResultSet های یک Query
 • RowSet Interface
 • PreparedStatement
 • درک عمیق فرآیند ‌ذخیره سازی
 • Transaction مدیریت تراکنش های JDBC در جاوا

 

19. موارد کاربردی و مهم در جاوا :

 • functional programming یا برنامه نویسی تابعگرا در جاوا
 • توضیح کاربردی متد flatMap (جاوا استریم)
 • Predicate
 • آموزش عبارات لامبدا در جاوا (Lambda Expressions)
 • Lambda Syntax
 • آموزش Stream در جاوا
 • آموزش برخی از functional Interface ها در جاوا

 

20. آموزش XML و JSON و نقل و انتقال اطلاعات بر مبنای آن‌ها

 • معرفی XML
 • معرفی JSON
 • آموزش خواندن فایل‌هایی با فرمت‌های XML و JSON در جاوا
 • آموزش تبدیل اشیا به JSON
 • آموزش تبدیل فرمت JSON و XML به شی در جاوا
    CAPTCHA

دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر