دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) شناسایی مؤلفه های اخلاق مهندسی در صنعت ساخت و ساز

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
دانشجو: خانم الهام قربانپور دلیوند
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
استاد راهنما: دکتر صادق رزاقی
زمان: یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۰۰
مکان: تهران دانشکده هنر کلاس ۱۱
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های اخلاق مهندسی در صنعت ساخت وساز (در حوزه‌ی پیمانکاری) به همراه شاخص‌های اندازه‌گیری آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد آمیخته‌ی اکتشافی متوالی (ابتدا رویکرد کیفی و سپس رویکرد کمی) انجام شده است. در این روش ابتدا با ۱۴ تن از خبرگان حوزه‌ی اخلاق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت و متن مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA۲۰۱۸ کدگذاری اولیه و محوری گردید. سپس پرسشنامه‌ی حاصل از تحلیل کیفی میان ۳۰۰ نفر از کارکنان حوزه‌ی پیمانکاری ساخت و ساز توزیع گردید و سپس داده‌ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار SPSS۲۶ تجزیه و تحلیل شد. در بخش کیفی پژوهش حاضر ۴۸۳ کد اولیه با مجموع تکرار ۲۲۳۱ فراوانی استخراج شد که در قالب ۶۲ مقوله‌ی فرعی و ۳۹ مقوله‌ی اصلی مفهوم اخلاق مهندسی در حوزه‌ی پیمانکاری را تشکیل دادند. یافته‌های بخش کمی پژوهش نشان داد که مفهوم اخلاق مهندسی در حوزه‌ی پیمانکاری از ۱۲ متغیر مکنون تشکیل می‌شود که این متغیرها روی هم رفته با ۴۶ پرسش سنجیده‌ می‌شوند.  نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مفهوم اخلاق مهندسی در صنعت ساخت و ساز در حوزه‌ی پیمانکاری با استفاده از شاخص‌های ۱۲ مؤلفه‌ی اصلی انتخاب درست در راستای اهداف سازمان، سرمایه انگاری کارکنان، پایبندی به نظام پیشنهادات، پایبندی به الزامات زیست محیطی، امانتداری، اعتمادپذیری، تخصص‌گرایی، برخورداری از ویژگی‌های ظاهری مطلوب، استفاده‌ی بهینه از تخصص در کارها، نگاه خودگرایانه به سازمان، تلاش برای کسب ارزش‌های عالی و استفاده از توانایی‌های فردی در کار قابل‌سنجش و اندازه‌گیری می‌باشد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر