دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت آب مخزن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
دانشجو: آقای سینا نجاری
استاد راهنما: دکتر نیما حیدرزاده
زمان: دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳
چکیده
پدیده تغییر اقلیم یکی از مباحث مطرح در گستره علوم مرتبط با محیطزیست است. افزایش فزاینده گازهای گلخانهای در چند دهه اخیر، تعادل اقلیمی را در کره زمین دچار تغییراتی کرده است. از سوی دیگر، آب هم در محیطزیست و هم در زندگی بشر نقش حیاتی دارد. تغییرات در پارامترهای اقلیمی سبب شدهاست تا فاکتورهای هیدرولوژیکی حوضههای آبخیز تحتتأثیر قرار گرفته و این پدیده بر روی کمیت و کیفیت منابع آب سطحی همچون دریاچهها، آبگیرها و مخازن سدها تأثیر گذارد. ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب یک فعالیت اساسی است، زیرا ما آب را بهعنوان یک ماده اولیه استراتژیک در نظر میگیریم. مخازن سدها بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، کنترل سیلاب، تنظیم دبی رودخانهها، تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی، گردش و تفریح و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت تغذیه گرایی سد کارون ۴ با بهکارگیری مدل گردش عمومی جو CanESM۵ تحت دو سناریوی انتشار حداقلی و حداکثری ( SSP۱-۱.۵ و SSP۵-۸.۵) برای سالهای ۲۰۸۱-۲۱۰۰ میباشد. متغیرهای جوی مدلهای اقلیمی بزرگمقیاس هستند، از این رو نیاز برای بهکارگیری آنها نیاز است به مقیاس منطقهای تبدیل شوند که جهت این کار از ریزمقیاسنمایی استفاده میشود. برای ریزمقیاسنمایی متغیر دما و بارش از SVM (ماشین بردار پشتیبان) استفاده شد. سپس با بهکارگیری نرمافزار IHACRES، رواناب روزانه رودخانه اروند و بازفت محاسبه و واسنجی گردید. پس از آن با دادن رواناب بهدستآمده و نیازهای مصارف آب منطقه به مدل برنامه‌ریزی منابع آب WEAP از مدل واسنجی شده شبیه‌سازی کیفی مخزن CE-QUAL-W۲ برای دو سناریو دوره آینده جهت پیشبینی دما، اکسیژن و فسفات محلول استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش دمای هوا به مقدار ۱/۶۵ درجه سانتیگراد در سناریو SSP۱-۱.۹ نسبت به دوره پایه (۲۰۱۴-۱۹۹۵) و افزایش ۶/۹ درجه سانتیگراد دما در سناریو SSP۵-۸.۵ نسبت به دوره پایه میباشد. میانگین تجمعی بارش سالانه در سناریو SSP۱-۱.۹ به میزان ۱۶/۸ میلیمتر کاهش و در سناریو SSP۵-۸.۵ به میزان ۴۴ میلیمتر کاهش نسبت به دوره پایه داشته است. بیشترین میزان تغییرات در دمای آب سد کارون ۴، در سناریو SSP۵-۸.۵ مشاهده شد که در فصل تابستان باعث افزایش شدت لایه بندی حرارتی و کاهش اثر لایه بندی معکوس در زمستان میشود. همچنین در پی افزایش دما در تابستان تعداد روزها با شرایط بیهوازی در کف مخزن بهترتیب در سناریو SSP۱-۱.۹ و SSP۵-۸.۵ با افزایش نرخ انتشار گاز گلخانهای برای دوره آتی بیشتر میشود و میزان غلظت فسفات بیشتری در مخزن، در دوره SSP۵-۸.۵ نسبت به دوره SSP۱-۱.۹ مشاهده شد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر