دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) تعیین یک طیف طراحی لرزه‌ای برای آبرفت سیمانته تهران

 | تاریخ ارسال: 1402/10/4 | 
دانشجو: آقای علیرضا کریمی دولت‌آباد 
استاد راهنما: دکتر امیر حمیدی
زمان: چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۱۵
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۶
چکیده
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻬﺸﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺲ و رﻓﺘﺎر ﺧﺎک زیرین آن  ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻟﺮزهﺧﯿﺰی ﺑﺎﻻ از  ﺧﺎک  درﺷﺖ داﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻤﺎن آﺑﺮﻓﺖ ﺗﻬﺮان اﻏﻠﺐ آﻫﮏ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر آن از دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎک ﭘﺎیه‌ی ﻏﯿﺮ  ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﻧﺸﺎت  می پذیرد. اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻟﺮزه‌ای ایران ﻃﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای این ﺗﯿﭗ  ﺧﺎک اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و ژﺋﻮﻓﯿﺰیکی ﺳﺎیتهای ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  و ﻧﺮم اﻓﺰار   MATLAB  ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺧﺎک  ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ  در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  از روش ﻣﻌﺎدل ﺧﻄﯽ  و در ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. رﮐﻮردﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ  روی ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ یا رﺧﻨﻤﻮن ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺖ ورودی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدید. ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮیودﮐﻤﺘﺮ از ۰/۱ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻ دﭼﺎر ﺗﺸﺪید ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس۶-۰۳-ATC، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه  %۳۰ از ﻣﻘﺎدیر آیینﻧﺎﻣﻪ ﻟﺮزه ای ایران اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲۸۰۰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.  در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ آیینﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  IBC ۲۰۱۵ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ دارد. ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﺘﺎب از ﻣﯿﺰان  این ﺗﻔﺎوت ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  %۱۰ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا می‌کند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺷﺘﺎب ﺳﻨﮓ   ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدید  ﮐﻪ ازدیاد ﺷﺘﺎب ورودی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺦ می‌ﺸﻮد. در اﻧﺘﻬﺎ  ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدیر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺷﺘﺎب ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ، ﻃﯿﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺣﺎوی %۱/۵ ،%۳ و  %۴/۵ آﻫﮏ اراﺋﻪ  ﮔﺮدید . CAPTCHA

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر