دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) مطالعه عددی رفتار شالوده مستقر بر خاک رسی نرم بهسازی شده با ستون سنگی محصور با ژئوتکستایل تحت بارگذاری سیکلیک قائم

 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
دانشجو: آقای محمد مهدی فرزانه شریف
استاد راهنما: دکتر هادی شهیر
زمان: یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: در بستر LMS به صورت مجازی برگزار می شود
چکیده
ستون سنگی یک روش متداول و رایج بهسازی خاک می‌باشد که مدت ها است در خاک های رس نرم و خیلی نرم با چسبندگی کمتر از ۱۵ کیلوپاسکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدلیل شکم دادگی ستون سنگی ناشی از فشار جانبی کم خاک در نزدیکی سطح زمین (۲الی۳ برابر قطر ستون) به دور آن ژئوتکستایل نصب می‌شد و به اصطلاح به آن ها ستون سنگی محصور یا دورپیچ می‌گویند. مطالعات محدودی از ستون سنگی محصور تحت بارگذاری سیکلیک در دسترس می‌باشد. در این پژوهش آنالیز حساسیت  بر روی پارامترهایی شامل  مقاومت کششی ژئوتکستایل, طول محصور شدگی, طول ستون سنگی, قطر ستون سنگی, زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی, مدول الاسیسیته ستون سنگی, فرکانس بارگذاری و دامنه بارگذاری  در سه طول مختلف ستون سنگی محصور (۶, ۹ و۱۲) با استفاده از نرم افزار پلکسیس مورد بررسی قرار گرفته شد. مقاله آزمایشگاهیLing Zhang و همکاران (۲۰۲۰) برای صحت سنجی انتخاب شد و خروجی های مدل تطبیق قابل قبولی با مدل آزمایشگاهی نشان داد. در ادامه ۴۵ عدد مدل مدلسازی شد و خروجی‌ها با استفاده از نمودار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد با افزایش مقاومت کششی ژئوتکستایل در طول ثابت نشست کاهش می‌یابد ولی با افزایش طول ستون سنگی در مقاومت کششی ثابت ژئوتکستایل ۳ و۱مگاپاسکال نشست افزایش ولی در مقاومت کششی ثابت ۳ ۵ مگاپاسکال با یفزایش طول ستون سنگی نشست کاهش می‌یابد. با افزایش طول محصور شدگی نشست کاهش می‌یابد و از طرفی با افزایش قطر ستون سنگی (۰.۶ و ۰.۸ و۱) متر نشست کاهش می‌یابد. با افزایش زاویه اصطکاک داخلی ستون سنگی  (۳۵, ۴۰ و ۴۵) همانطور که انتظار می‌رفت نشست به شدت کاهش می‌یابد به خصوص در طول ۹ و ۱۲ متر ستون سنگی و از طرفی با افزایش مدول الاسیسیته ستون سنگی در طول ثابت ستون سنگی نشست به شدت کاهش می‌یابد. با افزایش فرکانس در طول ثابت نشست به شدت کاهش می‌یابد و این نتیجه بر خلاف انتظار بود ولی همانطور که انتظار می‌رفت با افزایش دامنه بارگذاری مقدار نشست افزایش می‌یابد و با افزایش طول ستون این نشست افزایش می‌یابدCAPTCHA

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر