توصیف مختصر

توضیحات استاد

 

           

 

 

 

Scientific Position:

 

 

       Associate  Professor  in Environmental Engineering,  Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.

 

Address:

 

 

Kharazmi  University,
Karaj, Tehran, Iran.

 

Phone:

 

 

88830891

 

Email:

 

 

fardi@khu.ac.ir,asadollahfardi@yahoo.com                                     

 

 

 

 

Education

Ph.D.:

Ph.D., Environmental Engineering, London University, UK. (1996-2000)

M.Sc., Water Resources Eng., Queen Mary College, London University, UK. (1984-1987)

M.Sc., Structural Eng., Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran. (1993-1995)

B.Sc.:

BSc, Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tabriz, Iran. (1973-1978)

 

 

 

Technical Activity

 • Environmental Consultant at Kayson Company,Iran, 2004- now
 • Task manager of water in Karoon River, world Bank Project, 2003-2004
 • A member of reviewing of environmental research proposals, Power Ministry, 2002-2005
 • 24 years experiment in Urban management, 1979- 2003
 

 

 

 Research Interests

Water quality monitoring and modeling, Wastewater Reuse, Environmental Impact Assessment, Wastewater Treatment, Water treatment and Solid waste management. Soil remediation modeling, Advance wastewater and water treatment and biofuel

Research project activity

 • Study of adsorption and accumulation of cadmium in some vegetables and fruits and modeling of cadmium to one of them, Power Ministry, completed July 2008
 • Application of Artificial Neural Network to predict salinity in Vaniar station in the Talekh river in Iran, Power Ministry, completed 2008
 • Analyzing of surface water quality with Bayesian time series, Power Ministry
 • Assessment of existing water quality stations in Karoon river, Power Ministry, completed July 2007
 • The impact of  the Latian Dam  on Seismic condition of the region, Power Ministry, completed July 2009
 

 

Courses

Graduate Courses:            Environmental Engineering and Planning, Physical Process of Treatment of  Wastewater, Surface Water Pollution and Water Treatment and solid waste management

Undergraduate Courses:     Hydrology, Environmental  engineering,estimating,

 

 

Membership

 • Iranian  National Construction  Organization
 • London University Convocation
 • Society of Concrete in Iran

 

Academic Experience

Janvary 2014 to October 2014    Department of Chemical and Biological Engineering at

                                                      University of British Columbia,Canada

Visiting Associate Professor    

2011-now associate professor

September2010-September 2011

Visiting Assistant professor

Department of Chemical and Biological Engineering at University of British Columbia, Canada

2003-2011

Assistant Professor

Department of Civil Engineering , Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran.

2002

Guest lecturer

Department of Civil Engineering, Amirkaber University of Technology, Iran.

1988-1991

Guest lecturer

Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran.

 
 

 

 

Journal papers

 

1.      Asadollahfardi, G., Panahandeh, A., Amir Khalvati, A. and Sekhavati, A.(2017) Life cycle assessment of construction phase of monorail project in Qom, Iran ,journal of pollution,3(1), 81-99.

2-      Safavi,B. Asadollahfardi,G. Khodadadi Darban A.(2017)   Cyanide removal simulation from wastewater in the presence of titanium dioxide nanoparticles,5(1),27-39

3-      Khodadbakhsi  N.  Heidarzadeh N.Asadollahfardi G. (2017) Vulnerability assessment of the Sefid-Dasht aquifer using a modified GIS based Fuzzy-DRASTIC method journal of water work association,109(5) In press

  4-Asadollahfardi,G., Khodadadi Darban,A., Noorifar,N. and Rezaee, A.(2016) Mathematical simulation of surfactant flushing process to remediate diesel contaminated sand column, Journal of Advances in Environmental Research,5(4), 213-224.

5-      Asadollahfardi G. Mahdinejad M.Pam M.Farnad M. (2016)  Predicting Carbon Monoxide Concentrations in the Air of Pardis City, Iran, Using an Artificial Neural Network, Environmental quality management,26(1),37-49.

6-      Asadollahfardi G. Mahdinejad M.(2016)  Short-term prediction of atmospheric concentrations of ground-level ozone in Karaj using artificial neural network , pollution,2(4),475-488.

7-      Asadollahfardi G. Homyuon Aria S.Abaei M.(2016) Modelling of dissolved oxygen (DO) in a reservoir using artificial neural networks: Amir Kabir Reservoir, Iran ,advances in environmental research an international journal,5

8 - Panahandeh ,A. Asadollahfardi G. Mirmohammadi ,M.Technical and economic study of using Tehran rejected  solid waste as a fuel in cement kilns, Journal of science and environmental technology,accepted.

9- Asadollahfardi,G,. Delnavaz,M. Khajooe, A.(2016) SO2 dispersion mathematical simulation of flare combustion, case study: Aboozar oil and gas platform in Kharg Island, Modares civil engineering Journal, 16(2), 9-20
 

10-Saeednia ,S.Assadollahfardi, G. and Khodadadi,A. Simulation of Adsorption of Antimony on Zero-valent Iron Nanoparticles Coated on the Industrial Minerals (Kaolinite, Bentonite and Perlite) in mineral effluent Desalination and water treatment,accepted, ISI

 11- Asadollahfardi, G. Zamanian,M. Mirmohammadi ,M Asadi,M. 1 and Izadi Tameh,F. (2015)  Air pollution study using factor analysis and univariate Box-Jenkins modeling for the  northwest of Tehran, Advances in Environmental Research,impress,ISI

 

12- Asadollahfardi, G. Delnavaz,M.,Rashnoei, and Ghonabadi,N. Use of treated domestic wastewater before chlorination to produce and cure concrete,Construction and building material,accepted,ISI

 

13-Asadollahfardi,G. Homayoun Aria,S. and Mehdinejad,M.(2015)  The prediction of atmospheric concentrations of toluene using artificial neural network methods in Tehran, Advances in Environmental Research,impress ,ISI

14- Khodabakhsi, N. Asadollahfardi, G. Shahriyarnia,E. (2015)  .Removal of foaming from industrial wastewater treatment plants: a case study canning factory in Tehran,water practice and technology,accepted,10(13),415-423 SJR

15- Ghadak  P. Asadollahfardi  ,G. Mirbaghari ,S.A (2015) Application of reverse osmosis membraine for mercury removal from refinery wastewater,Modares civil engineering journal,15(2),91-101.

16- Asadollahfardi,G. Asadi,M. and  Karimi,S.(2015)  Life cycle assessment of construction in a developing country: a case study of the residential complex in Parand town, Tehran, Iran,Environmental quality assessment journal,24(4),11-21.SJR

17- Asadollahfardi,G. Asadi,M. Sarbermanesh, A. and Mirmohamadi, M. Impact of transit-oriented  development in the management of air pollution and traffic congestion’s a case study of Tehran’s Bus Rapid Transit system, environmental quality management, accepted, SJR.

18- Asadollahfardi,G. Asadi,M. Jafary, M. Moradi,A. (2015) Experimental and statistical studies of using wash water from ready mix concrete truck and a batching plant in the production of fresh concrete,Construction and building material,98,305-314 ISI.

19- Khodabakhsi,N. Asadollahfardi,G. and Heydarzadeh, N.(2015) Application  of GIS Drastic  model and groundwater index method for evaluation of groundwater vulnerability  a case study,Sefid-Dasht,Water Science and Technology,water supply,15(4),784-792,,ISI

20- Pam,M.Asadollahfardi, G. and Khodadadi,A. (2015)  Numerical analysis of electrokinetic soil remediation for mercury  removal,14(4),149-158 in Farsi

21- Asadollahfardi,G. Mehdi Nejad,M. Mirmohammadi,M. and Asadollahfardi ,R. (2015) Atmospheric  concentration of  benzene   of the southeast of Tehran using artificial neural network,Asian  journal of Atmospheric Environment,9(1),12-21 ISI

22- Asadollahfardi, G.Molaei,M. Taaheryoun, M. and Leverage, I. (2014) comparison of ultraviolet radiation intensity between a single lamp and a double lamp in a reactor,water practice and technology,9(4),558-565.SJR

23- Jafari,M. j.Gharari,M. Ghafari,M. Omidi,L Kalantari,S.  and Asadollahfardi, G.(2014) The influence of safety training  on safety climate factors in a construction,International journal of occupational hygiene,6(2),81-87.

24-.Gharari,M.Kalantari,S.Omidi,L.Ghafari,M. and Asadollahfardi G. (2014) The influence of safety training on improvement in safety climate,Promotion and injury prevention,294),257-264.

25- Taheruion,M.Salahi Zeri,M. Asadollahfardi, G. and Fazily Pesheh, (2014) assessment of biofilter operation for removal of hydrogen sulfide,a case study : waste water pumping station  of Khoramabad City, Journal of Esfahan water and waste water, 25:35-43

26- Asadi,M, Asadollahfardi,G. and Mirmohamadi,M.( 2014)  Ammonia dispersion from Kahrizak Landfill and composting  plants(Iran), Environmental Engineering Science,31(12),643-652.,ISI

27- Yousfi, M. Asadollahfardi,G. Elyasi,S. and Asadi,M.Developing  an odor emission model from landfill and composting toward  a residential  area, a case study: emission of ammonia from Kharizak Landfill,Modares journal of civil engineering, accepted

28- Asadollahfardi,G. Tahmasabi, G. Mohammad Nabi, S. Pouresafandyani,H. and Hosseni ,A. Effects of using concrete wash water on a few characteristics of new concrete,Environmental engineering and management, accepted,ISI

29- Asadollahfardi,G. Asadi,M. Nasrabadi,N. and Faraji, A. (2014),Dynamic programing approach (DPA) for assessment of water quality network: a case study of Sefid-Rud River, water practice and technology journal,IWA publishing,9(2),135-149,SJR

30- Asadollahfardi,G.Ghanbari,A.Esmaeili,P. Hosseni, A. and Khodadi,A. (2014) Application of the cylindrical model to predict subsidence at Ngatamariki,New Zealand,Journal of engineering geology ,8(1),1917-1938.

31- Lotfi,E. Delfan,S. Hamidi,A. Shahir,B. and Asadollahfardi, G. (2014) A numerical approach for one dimensional thermal consolidation of clay,international journal of civil engineering,12(1),80-87.ISI

32- Asadollahfardi, G.Asadi,M. Yossefi, M.Elyasi,S. and Mirmohamadi,M. (2014) Experimental and mathematical study on ammonia emission from Khahrizal Landfill and composting plants,Tehran ,Iran,journal of material Cycles and waste Management ,springer publisher, online ,ISI

33- Aadollahfardi, G. Fatemi Aghda, M., and Rahbar, M. , Case study of reservoir triggered seismicity (Latian Dam, Tehran, Iran).(2013) Journal of the Geological Society of India , Springer publisher ,82(11),553-560. ISI.

34- Asadollahfardi,G. Faraji, A. and Shevidi,A. (2013)A pilot study for the application of one and two stage tube settlers as a secondary clarifier for wastewater treatment, international journal of civil engineering,11(4),272-280., ISI.

35- Asadollahfardi, G. Rezvani ,A. Moradinejad,S. (2013) Pilot study and Modeling  for salinity reduction in drinking water in Berjand ,Journal of water supply : Research and Technology - AQUA. 62(7),457-492.,ISI

36-Asadollahfardi,G. Hemati,A. Moradinejad S. and Asadollahfardi ,R. (2013) Sodium Adsorption Ratio (SAR) prediction of Chalghazi River using artificial neural network (ANN), Iran,Current world Envirnoment journal,8(2),ISI

37- Asadollahfardi, G. Ghanbari, A. Esmili, P. Khodadadi, A. and Hosseni, A. (2014) Application of the cylindrical model to predict subsidence at Ngatamariki geothermal, New Zealand , Journal of geological engineering, accepted.

38- Lotfi, E. Delfan,S. Hamidi,A. Shahir,H. and Asadollahfardi, G. (2013) numerical approach for one dimensional thermal consolidation of clays,International  journal of civil Engineering,impress ISI.

39-Aadollahfardi, G. Khodadai,A. Paykani, B. and Samadi,Y.(2012) Application of multivariate statistical analysis to define water quality in Jajerud River,Asian journal of Environment and Pollution, 9(4),1-10.

40- Asadollahfardi  G. Fatollahi, A and Asadollahfardi, R. Application of Artificial Neural Network to define water quality in Zaribar lakes in Kurdistan of Iran, Journal of Indian Water Work Association, accepted.

41- Motalebi. A. Asadollahfardi, G. and KhodadiA.)  2012), Effective Parameter Predictions in Metals Transport from the Zanjan Zinc Mine Tailings using PHREEQC Mine Water and the Environment, Springer publication, DOI 10.1007/s10230-012-0201-9, ISI.

42- Asadollahfardi , G. Khodadi,A.and Javadifar,N. UTCHEM model application for the prediction  of crude oil removal  from contaminated sand columns, Journal of the Geological Society of India, springer publisher, accepted, ISI.

43- Asadollahfardi, G. and Mohebi, A. (2012). Fruits and vegetable residue vermicomposting using earth Eisenia fetida, J. Int. Enviromental&science, 7 (2), 261-265.

44- Asadollahfardi , G. Rahbar, M. and FatemiAghda, M. (2012). Application of time series models to predict water quality of upstream and downstream of the Latian Dam in Iran, Universal journal of environmental research and technology, 2 (1), 26-36.

45- Asadollahfardi, G. Taklify, A., and Ghanbari(2012).Application of artificial neural network to predict TDS in Talkheh Rud River. Journal of Irrigation and Drainage Engineering , DOI: 10.1061/(ASCE) IR.1943-4774.0000402. © 2012 American Society of Civil Engineers, Vol.138, No.4, 363-370.ISI.

46-  Aadollahfardi, G. Khodadi, A. Asimi, Jafarnejad M., and Shahruzi, M. (2011). Multiple Criteria Assessment of Water Quality Monitoring system in Karoon River, J. Int. Environmental Application & Science , 6 (3), 434-442.

47- Asadollahfardi , G. Samdi , Y. , and Meshkani , M. (2011), Application of Bayesian time series model for analysis of physical and chemical surface water quality in North and Southeast of Tehran. Journal of Sharif University, 26-2 Iran.

48- Asimi, A. Nabi bedhendi, G. Fazaliy, M., and Asadollahfardi, G. (2011), Application of Tube settler in series to removal of turbidity. Journal of water and waste water, 1,12-22, Iran

49-Asadollahfardi, G., Kodadadi, A and Yaghobi, F. (2011). Simulation of MTBE movement of groundwater in north of Tehran (fuel station) using Bioscreen model. Journal of water resources, 18, Iran

50-Fatemiaghda, Rahbar, M, Mojasi, B, and Asadollahfardi , G .(2010). Study of specific environment and effect of landslide around Latian Dam , Journal earth science , Iran

51- Aadollahfardi G, Khodadadi A, and Gharayloo, (2010) The assessment of affective factors on Anzali Wetland pollution using Artificial Neural Network, Asian journal of Environment and Pollution, 7,23-31.

52-Yargholi, B., Asimi, A, Baghvand, A, Abassi, F, Lgyaghat, A and Asadollahfardi, G. (2009). Study of cadmium adsorption in some crops, Journal of Esfahan water and waste water, 4 ,60-70, Iran ,ISI

53- Aadollahfardi G. (2009). Application of water quality indices to define surface water quality in Tehran, International Journal of Water, 5,51-67.

54- Asadollahfardi G. Safari, D., and  joghatafe, F. (2009). Methane Reduction Possibility study at Rasht City landfill considering Green Development Mechanism International. Journal of Applied Environmental Science, 4 (3), 337-34.

55- Kanani , SH , Asadollahfardi, G., and Ghanbari, A. (2008). Application of Artificial Neural Network to predict Total Dissolved Solid In Achechay river basin, World Applied Sciences journal, 646-654, ISI

56- Yargholi B,. Azimi , A. A. Boghvand A. B. Liaghat A. M. and  Asadollahfardi G.(2008). Investigation of cadmium absorption and accumulation in different parts of some vegetables American- Eurasian journal of Agriculture and environmental Science , 3 (3) , ISI

57- Asadollahfardi, G. Khodadadi, A., and Yaghobi F (2007). Study of transmission of MTBE in gas oil in soil and groundwater in gas station in north of Tehran , journal of Geotechnical and Strength of material , 109, ( IRAN).

58- Taebi, Etemashahidi, and Asadollahfardi, G. (2005). Examination of three eutrophication indices to characterize water quality in the North East of the Persian Gulf. Journal of Coastal Research of Florida, 42, 405-411, ISI

59- Asadollahfardi, G. Afshar, A, and Shakhastani, B (2004). Review of water quality indices and its usage in National Sanitation of Water Quality indices in Karoon River, Journal of Sharif University, 27, Iran.

60- Asadollahfardi, G. (2002). Analysis of surface water quality in Tehran. Water Quality

Research Journal of Canada, 37 (2), 489-511. ISI

 

 
       
 

Conference Papers

 

 • Mohabi, M., Pam, M, and Asadollahfardi, G. (2011), Fruits and vegetables residue vermicomposting using earthworm Eisenia  Fetida, The fifth conference and environmental exhibition, University of Tehran, November.
 •     Izadi Tam, F. Motalebi Damuchali, A. Asadollahfardi, G. (2013) Simulation of Grain size Distribution & pH effect on metals reactive transport in Porous Media, I at international conference crisis and its solutions, Kish island, Iran, 475-480.

·           Izadi Tame, F., Motalebi Damuchali, A., Asadollah Fardi G., and  Khodadadi, A. (2013) Simulation of Different Rainfall Intensities Impact on the Reactive Transport of Mine Tailing Metal Contaminants, 4th International Conference, Pargue.

 •          Izadi Tame F. Asadollah Fardi G., and Khodadadi, A. (2013) Investigation the Effect of Acidic Rain pH on Reactive Transport of Groundwater Metal Contaminants, 4th International Conference,Pargue.

·              Taheriyoun M and Asadollahfardi G(2012) Assessment of the impact of climate change on watershed phosphorus load and reservoir eutrophication,Water quality conference, 19-21 September, Hangzhou,China

 • adollahfardi, G., Davoodi, M. and Pam, M. (2011), Treatment of Mazandran textile factory using different coagulants, The fifth conference and environmental exhibition, University of Tehran, November.
 • Asadollahfardi, G. Salami, M. Aand Ghasi, B (2011), Anzaly wetland zoning using Fuzzy method, the Sixth Congress   of Civil Engineering, University of Semnan, 27-28 April, page 649.
 • Asadollahfardi, G., Resvani, A. Ghademkhani, A. and  Ghasi,B. (2011), Pilot study of NF and RO for removal of TDS from potable water of North of Berjand City, The Sixth congress   of Civil Engineering, University of Semnan, 27-28 April, page 649. page539.
 • Yusafi, M. And Asadollahfardi, G. (2011), Review of treatment of organic compounds emissions from refineries outlet using a biological trickling filter,  Second conference of science and new technology in the oil refinery industry, Esfahan, October.

·         Asadollahfardi, G. Samdi , Y., and Taklefy, F. (2010).,Application of Bayesian time series model for analysis of physical and chemical surface water quality in North and South East of Tehran The 10rd Seminar and Irrigation and Evaporation reduction February Bahonar university Tehran, Iran

 • Asadollahfardi G. Taklefy, F (2010). Comparison of MLP and RNN of artificial neural network for predication of TDS IN Achechai river (Iran). The 10rd Seminar and Irrigation and Evaporation reduction February Bahonar university Tehran, Iran
 • Asadollahfardi G and Fatholahi A (2009). Application of Artificial Neural Network to analyses of Zaribar Lake water quality in Kurdistan (Iran), 4th conference in soil and water resource engineering, university of Kerman, Iran
 • Asadollahfardi, G. Taklefy, F. and Ghanbari, A. (2009). Application of Artificial Neural Network to predict TDS parameter in a Talkheh Rud River (Iran), The 3rd Conference and Exhibition on Environmental Engineering, September, university of Tehran, Iran.
 • Asadollahfardi, G. ( 2007). Water pollution legislation Iran via England and Wales Water Resources management conference, May, Greek.
 • Jafarnejad M., Asadollahfardi G.,and Mehri SH.(2006). Assessment of Water Quality Monitoring sites by an optimization Method in Karoon River: A case study. Ninth national conference, university of Isfahan, November, Iran
 • Asadollahfardi, G. (2005). Variation of total Dissolved Solid in Karkheh dam in Iran Geology conference, September, Tarbiet Moalem University Tehran, Iran
 • Asadollahfardi, G. (2004). Evaluation of coastal water quality in Persian Gulf (Hormozgan) using OECD indices and Nitrification method, First national civil engineering conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • Asadollahfardi, G. (2004). Usage of surface water in agriculture in Tehran, First national water resources of Iran, Faculty of Engineering, Tehran University, Iran
 • Asadollahfardi, G. (2004). Use of Information and Communication Technology (ICT) for Environment in Tehran 7th Thematic Seminar, Bangkok, Thailand
 • Asdollahfardi, G. (2003). Air Quality Management in Tehran 3rd Thematic Seminar Kitakyushu Initiative Seminar on Urban Air Quality Management, Bangkok, Thailand.
 • Asadollahfardi, G. (2001). Current Situation of Air Pollution in Tehran with emphasis on District 12, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), First Meeting of the Kitakyushu Initiative Network, Japan.

Supervised Thesis

 • Shakhstani, Faculty of civil engineering, Iran Science and Technology University, Review of water quality indices methods and application of national sanitation foundation water quality indices to Karoon River in Iran, MS thesis. 2002
 • Taebi, S. Faculty of civil engineering, Iran Science and Technology university, Examination of three eutrophication indices to characterize water quality in the north east of the Persian Gulf, MS thesis, 2003
 • Baderghasemi, M.H. Faculty of civil engineering, Iran Science and Technology university, Variation of TDS in Karkheh Dam in Iran, MS thesis, March, 2004
 • Jafarnejad, M. Faculty of Environment, University of Tehran, Assessment of existing water quality stations in Karoon river, MS thesis, September, 2005
 • Samadi, Y. Faculty of statistic and math's, Shahid Beheshti University, Analyzing of surface water quality with Bayesian time series, MS thesis, September , 2006
 • Yargholi, B. Faculty of Environment, University of Tehran, Study of adsorption and accumulation of cadmium in some vegetables and fruits and modeling of cadmium to one of them, Ph.D. Thesis March 2008
 • Rahbar, M. Faculty of science, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Environmental Impact Assessment of Lar Dam in Tehran with emphasis to water quality, sedimentation and earthquake event, MS thesis, June, 2007
 • Shvedi, A. Faculty of Environment, University of Tehran, Optimization of operation of large granular filter, Ph.D. Thesis
 • Kanani, S. The Faculty Of Engineering , Tarbiyat Moalem University, Tehran , Application of Artificial Neural Network to predict salinity in Vaniar station in the Talekh river in Iran, Ms Thesis July 2007
 • Ezadyar, M. Faculty Of Engineering , Tarbiyat Moalem University , Tehran, Experimental study of adsorption of cadmium from roots of four plants , Ms Thesis September, 2007
 • Yaghoobi, M. Faculty Of Engineering, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Study of transmission of MTBE from fuel tank in North of Tehran to groundwater , Ms, Thesis March 2008
 • Ghoghataei, F. Faculty of Engineering, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Study of possibility of methane gas reduction produced in Rasht landfill according to Developing Clean Air. Ms, Thesis March 2008
 • Taklefy, A. Faculty of Engineering, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Application of Artificial Neural Network to predict salinity in Vaniar station in the Talekh river in Iran, Ms Thesis
 • Fatolahi, A., Faculty of Engineering, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Tehran, Application of Artificial Neural Network to predict utrification in Zaribar lake in Kurdistan ( Iran) , Ms Thesis December 2009
 • Pakani ghomi A, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran, Application of multivariate method to analysis water quality in Jajrud river, Iran, Ms thesis, March, 2010
 • Ferdosi, A, Comparison incineration and autoclave system  for removal, biological infections from hospital solid waste, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms thesis, July, 2009
 • Noorifar, N, Remediation of soil polluted with Gasoline using chemical surfactant Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran, Ms Thesis Januvary 2010
 • Resvani, B. , Faculty of Engineering, Tarbiyat Moalem University , Tehran, Pilot study in reduction of TDS in Berjand city in Iran using RO and NF membranes, Iran, Ms thesis, March, 2010
 • Mohebi, M. Pilot plant Study using worm composting, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran, Ms thesis, July, 2010
 • Salami, M. Applying fuzzy method to define utrification in Anzaly Wetland in North of Iran Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, July, 2010.
 • Davoodi, M. Chemical Treatment of sewage of Mazandrean textile factory, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, March, 2011.
 • Azizi, M. Analysis of effect factor for removal of lead from water using natural adsorbent,Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, July, 2011.
 • Nasry Nasrabadi, M. Assessment of location and number of water quality monitoring of the Sepeid Red River using mathmaical methods, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, July, 2010.

·         Pam, M. Numerical analysis of electro kinetic soil remediation for Mercury removal, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, September, 2011.

·         Esmaili, P. Numerical modelling of land subsidence caused by geothermal operation, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, July, 2011.

 • Motalabi, A. The effective parameters perdiction heavy metals transport from mine tailing using PHREEQC model,Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, November, 2011.
 • Faraji,A. A pilot study for application of one and two-stage tube settler as a secondary clarifier for wastewater treatment. Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran, Ms Thesis, November, 2011.
 • Lotfi, E. Coupled thermo-hydro-mechanical analysis porous media using temperature dependent critical state constitutive, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, Fubary, 2012 (Advisor).
 • Yusafi, M. Prediction of odor from landfill and composting site, A case study: Karezak landfill and composting, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, Feburay, 2012.
 • Barkhordary, R. Upgrading the  wastewater treatment of Malayer city, Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University, Tehran Ms Thesis, Feburay, 2012.
 • Molaei, M.  Study of the effect of the UV in series in disinfection reactor in removal of microorganisms, Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. Febuary, 2013
 • Asadi, M. Experimental and mathematical study on ammonia emission from Khahrizak Landfill, Tehran, Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. October, 2013.
 • Zamanian,N. Predicting  air quality of Aghdaseyeh in the Northeast of Tehran using factor analysis and Box- Jenkins time series, , Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. October, 2013.
 • Mehdinajad,M. Predicting air quality in  the east of Tehran using neural network, Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. October, 2013.
 • Ghadak,P.  Removal of mercury from waste water of the gas refinery using the reverse osmosis Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. January, 2014.
 1. Sohil Amani, S. Application of the cylindrical model to predict subsidence at Ngatamariki geothermal, New Zealand, Journal of geological engineering, Faculty of civil engineering, Kharazmi University, MS thesis. January, 2014

Book

Asadolllahfardi, G. Water quality management,  assessment and interpretation (2014) ISBN-13:978-3662447246,ISBN-10366244724X, Springer publication

Asadollahfardi, G. and Asadollahfardi, R. (2011), The usage of polluted water for agriculture, ISSN:976-3-8465-1196-1, Lambert academic-publishing , Germany.

Asadollah-Fardi, G. (2000) A mathematical and experimental study on the surface water quality in Tehran, University of London Publisher, UK.

Contribute to Journals

 • Individual reviewer of Irrigation and Drainage Engineering Journal (ASCE), USA
 • Individual reviewer of journal of Environmental Health (JEH), USA
 • Reviewer of Water and Environment Journal (England)
 • Reviewer of water resources journal,  Farsi, Iran
 • Reviewer of Geological engineering journal, Kharazmi University, Farsi, Iran
 • Reviewer of Esfahan  water  and wastewater journal , Farsi, Iran

 

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسي و مديريت پسماند 1712914 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
روشهاي اجرايي ساختمان 1712039 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) - ترم اول 1395
سمينار 1712950 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
شناخت، برنامه ريزي و مديريت محيط زيست 1712951 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
هيدرولوژي مهندسي 1712038 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
روشهاي اجرايي ساختمان 1712039 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
سمينار 1712736 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
شناخت، برنامه ريزي ومديريت محيط زيست 1712705 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
شناخت، برنامه ريزي و مديريت محيط زيست 1712951 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
متره وبراورد پروژه 1712043 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست 1712856 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب 1712916 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1394
اصول مهندسي و مديريت پسماند 1712914 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1394
پروژه تخصصي 1712051 3 19 ( - ) - ترم اول 1394
روشهاي اجرايي ساختمان 1712039 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1394
سمينار 1712736 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) - ترم اول 1394
هيدرولوژي مهندسي 1712038 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1394
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها


دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
کاربرد تکنیک پخش وارونه بر پایه اندازه گیری های میدانی، برای برآورد و پیش بینی آمونیاک منتشره از مجتمع پردازش و دفع پسماند آراد کوه
محسن اسدی بگلویی
2
مطالعه پایلوتی تولید کمپوست با استفاده ازکرمایزینیافئتیدایا کرم های قرمز
مهدی محبی
3
تحلیل پارامترهای کیفی اب تالاب انزلی باروش ریاضی فازی
میثم سلامی
4
بررسی فنی واقتصادی روش های نوین تصفیه ی اب و حذف کل کربن الی تی او سی
علی رضوانی مهمویی
5
تحلیل پارامترهای کیفی اب رودخانه ی جاجرود به وسیله ی تکنیک اماری سری زمانی چند متغیره
بهروز پیکانی قمی
6
تحلیل پاکسازی ستون خاک ماسه ای الوده به دیزل به وسیله ی سور فکتنت با استفاده از مدل یو تی جی اچ ایی ام
نازیلا نوری فر
7
ارزیابی نحوه انتشار الودگی ورسوب فلزات سنگی در اکوسیستم ابی
افشین فتح الهی
8
مقایسه دو روش زباله سوزی و اتوکلاو در تصفیه پسماندهای پزشکی
علی فردوسی
9
تحلیل پارامتر های موثر در کاهش سرب در آب های آلوده به آن با استفاده از جاذب های طبیعی
جواد عزیززاده اصل
10
بررسی کمی و کیفی فاضلاب کارخانه نساجی مازندران و ارائه راه حل مناسب تصفیه
سیدمصطفی داودی سیدمحله
11
مدل سازی عددی نشست های سطحی ناشی از بهره برداری از انرزی زمین گرمایی
پگاه اسماعیلی
12
بررسی عوامل موثر در انتقال فلزات سنگین ازپسماند های معادن سرب و روی به منابع آب
علی مطلبی دموچالی
13
بررسی امکان استفاده از ته نشین کننده ی لوله ای به عنوان حوض ته نشینی ثانویه در تصفیه ی فاضلاب
افسانه فرجی
14
بررسی پیش بینی امکان انتقال فلزات سمی از باطله ی کارخانه های فرآوری مواد معدنی به منابع آب
فاطمه ایزدی طامه
15
مطالعه تأثیر قرارگیری UV به صورت سری در راکتور گند زدایی آب در حذف میکرو ارگانیزم ها
متین مولایی
16
کاربرد سیستم شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی بنزن در تهران
مهدی مهدی نژاد
17
مدلسازی نشست های سطحی به علت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی
سهیلا سهیل امانی
18
بررسی اثرات ضرایب جذب دیواره راکتور بر میدان تشعشع در فتورآکتورها
مینا نوری
19
کاربرد سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی آلودگی هوا(مطالعه موردی آلودگی هوای شهر تهران)
مهران زمانیان
20
کاربرد روش های منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای مکان یابی نواحی مناسب دفن بهداشتی پس ماند (مطالعه موردی: هشتگرد)
محمدامین عطارنصرتی
21
کاربرد نرم افزارهای مدل گوسین در تحلیل آلودگی هوا-مطالعه موردی شهر تهران
محمدجواد جلیل پور
22
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان‌ها با تلفیق روش DRASTIC و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS)
نسترن خدابخشی
23
مطالعه ریاضینحوه پخش آلاینده SOx ناشی از فلرهای مجتمع دریای نفت و گاز ابوذر واقع در جزیره خارک با استفاده از مدل های میانی و پیشرفته پراکنش آلاینده های هوا
امیر خواجوئی
24
پهنه بندی کیفی آب رودخانه زاینده رود با مصارف گونان و تعریف روند تغییرات کیفیت آن با استفاده از تکنیک آماری و شبکه عصبی
نسرین روحانی
25
مطالعه مدل سازی برای تعیین پارامترهای موثر در حذف مواد آلی موجود در فاضلاب صنعتی به کمک نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
بنفشه صفوی
26
مدل سازی پدیده ی شکوفایی جلبک و ایجاد تغذیه گرایی در دریاچه ها، مخازن و سدها با استفاده از روش شبکه عصبی و تکنیک آماری
شیوا همایون آریا
27
امکان سنجی استفاده از پسماند های جامد ریجکت شهر تهران به عنوان سوخت جایگزین در کارخانه های سیمان اطراف شهر تهران
آزاده پناهنده
28
برآورد نیاز آب زیست محیطی رودخانه ها
الناز شهریاری نیا
29
ارزیابی ایستگاههای موجود پایش کیفی رودخانه سفید رود با استفاده از تکنیک های اولویت بندی و بهینه سازی MCDM,Genetic algorithm
اتابک مصلی
30
کاربرد روشهای غشایی در حذف جیوه از پسابهای صنایع پالایشگاهی
پیمان قدک
31
شبیه سازی تشعشع چهار لامپ موازی UV واقع در راکتور تصفیه آب به روش (DO), (FV) با استفاده از نرم افزار فلوئنت
جلیل خالصی
32
امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه شده قبل از کلر زنی برای تولید و عمل آوری بتن
وحید رشنوئی
33
پهنه بندی غلظت فلوئور در منطقه ماکو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS
فرهاد دست افکن
34
مطالعه آزمایشگاهی روش الکتروکینتیک جهت حذف آلودگی از خاک کائولینیت آلوده به نیکل
مصطفی نصرالهی گیسل
35
مطالعه مدلسازی پارامترهای موثر در جذب آنتیموان از پساب معدنی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
ستاره سعیدنیا
36
مطالعه استفاده از ضایعات ظروف یکبار مصرف غذا ( پلی استایرن) در تولید بتن سبک
نیلوفر گنابادی
37
ارزیابی انتشار سولفید هیدروژن در ایستگاه های پمپاژ فاضلاب
مصطفی خان بابایی
38
غیرفعال سازی اشرشیاکلی از آب آشامیدنی با استفاده از پلاسمای سرد اتمسفری
ملیکا خندان
39
بررسی شبیه سازی رفتار فلزات سنگین در حضور سیانید در سد باطله کارخانه فرآوری طلا در بین فاز رسوب و فاز آبی
الهام توسلی
40
طراحی وتولید داربست‌های سه بعدی نانویی (نانو الیاف های سه بعدی) به روش الکتروریسی برای حذف جیوه از آب
مایده نصیرایی میر
41
پیشبینی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در حذف آلایندههای آب آلوده شده به مواد نفتی با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
ملیحه افشارنسب
42
مطالعه ریاضی و آزمایشگاهی انتشار گاز هیدروژن سولفوره از مرکز دفن کهریزک
صفورا مزینانی
43
مطالعه حذف فوتوکاتالیستی بقایایی دارویی از آب آلوده با استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی LED و TiO2 اصلاح شده
نفیسه شفیعی
44
ارزیابی و بهینه سازی ایستگاه های پایش کیفی موجود در حوضه رودخانه مند با استفاده از روش های برنامه ریزی پویا و الگوریتم ژنتیک
علی سخاوتی
45
حذف آلاینده های الی (نفتی) از خاک به وسیله فرآیند دفع حرارتی با دمای پایین
زهرا زیودار
46
ارزیابی چرخه حیات اقتصادی و زیست محیطی نمونه های بتنی با طرح ها و با ترکیبات گوناگون
پیمان طاهریان
47
بررسی تاثیر استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری حاوی میکرو-نانو حباب روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن
محمد شیخ حسنی
48
شناسایی خطرات و ریسک های ایمنی موجود در پروژه های احداث مرکز تجاری ،ارزیابی و اولویت بندی آنها با استفاده از تلفیق روش درخت خطا و منطق فازی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش این ریسک ها
پرهام آقایی
49
حذف فتوکاتالیستی بقایای دارویی متفورمین از فاضلاب با استفاده از لامپ LED و فتوکاتالیست TiO2
سپیده بشارتیان
50
رابطه رضایت شغلی با سلامتی ، ایمنی و بهداشت در کارگاه ساخت - مطالعه موردی پروژه ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران
امین سعیدی
51
مطالعه مدیریت ریسک تاسیسات آبرسانی شهری از منظر پدافند غیرعامل
مجید شیخعلی
52
بررسی اثرات پساب تصفیه شده بر روی چقرمگی شکست مواد بتنی
فهیمه سادات پیغمبرزاده
53
ارزیابی عملکرد پاکسازی الکتروکینتیک پیشرفته در حذف همزمان فلزات سنگین سرب و روی از پسماند سد باطله ی معدن (مطالعه موردی سد باطله ی کارخانه فرآوری سرب و روی لکان اراک)
محمدسینا سرمدی
54
مطالعه آزمایشگاهی پاکسازی خاک آلوده به آرسنیک از کیک فیلترسرد کارخانه‌ ی لیچینگ روی به روش الکتروکینتیک پیشرفته(مطالعه موردی کارخانه فرآوری روی در شهرک صنعتی شمس آباد)
مهدیه یزدانی
55
حذف هم زمان فلزات سنگین مس و کادمیوم به روش الکتروکینتیک(مطالعه موردی سد باطله کارخانه فرآوری سرب و روی کوشک بافق)
مهدیه سادات ترابی قریه علی
56
تخمین و اندازه گیری ضایعات تخریب ساختمان های مسکونی با رویکرد استفاده مجدد
رضا توکلی
57
مطالعه بررسی اثر پساب ناشی از شستشوی کامیون های بتن و بچینگ پلانت بر روی چقرمگی شکست و شکل پذیری بتن معمولی و بتن الیافی و مقایسه آن با یکدیگر
مریم تقی زاده
58
بررسی اثر میکرو نانو حباب و پساب تصفیه شده برروی خواص رئولوژی و مکانیکی بتن خودتراکم
بهناز یحیایی
59
مطالعه اثر پساب مصنوعی شستشوی کامیون های بتن و بچینگ پلانت در تولید بتن خودتراکم
مهنا بهرامن
60
مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی انتشار گاز آمونیاک از مراکز دامداری ، مطالعه موردی شهر تهران
دانیال خورمهر
61
امکان سنجی اثربخشی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV-LED/Chlorine برای حذف ریزآلاینده مدل از فاضلاب مصنوعی
علیرضا قلی زاده
62
بررسی اثر تغییر اقلیم بر رژیم حرارتی و اکسیژن محلول دریاچه می سی سی پی با استفاده از مدل CE-Qual-W2
مهتاب یاقوتی
63
حذف آلاینده شیمیایی ( Anthranilic acid(2-aminobenzoic acid)از جریان فاضلاب مصنوعی با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 , UV/Chlorine
ایدا حسامی
64
امکان سنجی استفاده از خاکستر زباله سوز پسماند جامد شهری و پساب تصفیه شده در بتن خودتراکم
ابوالفضل طاهرلو
65
مقایسه انواع روش اجرای ساختمان بتنی و سازگاری آنها با محیط زیست با استفاده از نرم افزار سیماپرو
شکیبا بنای قاسمی
66
تهیه نقشه شاخص آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل MODPATH -Fuzzy
مریم رحمتی کوکنده
67
بررسی اثر pH ناشی از استفاده از فاضلاب خانگی بر کارایی ومقاومت بتن خود تراکم
شیرین کنشلو
68
ارزیابی و مقایسه چرخه حیات زیست محیطی تصفیه پساب های شهری و بیمارستانی در سیستم تصفیه لجن فعال
بهنام موثق اینچه برون
69
اثر استفاده از الیاف پروپیلن و فاضلاب صنعتی در خواص مکانیکی و دوام بتن خودمتراکم
سمیه مفاخری
70
مطالعه اثر COD های فاضلاب‌خانگی در مقاومت مکانیکی و دوام بتن خود تراکم
الهام جهاندیده
71
مطالعه اثر استفاده فاضلاب صنعتی و الیاف پسماند پلاستیکی (پلاستیک متالیزه) در خواص مکانیکی و دوام بتن خود متراکم
مریم شاطر
72
تصفیه آی سطحی با استفاده از پلاسمای سرد
نیوشا کاویان
73
مطالعه امکان سنجی ساخت ملات خودتراکم با استفاده از خاکستر زباله سوز پسماند شهری و پساب ناشی از شستشوی کامیون‌های بتن و بچینگ پلانت
احسان عبدی اسیابرکی
74
بررسی آزمایشگاهی خواص بتن خودتراکم حاوی ضایعات لاستیک و پودرمیکروسیلیس با فاضلاب شهری تصفیه شده قبل از کلرزنی
وحید معدنی پور
75
حذف آلاینده آلی راکتیو آبی 19 از جریان فاضلاب مصنوعی با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفتهUV/H2O2 , UV/Chlorine
ایدا حسامی
76
امکان سنجی اثربخشی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV-LED/Chlorine برای حذف آلاینده مدل از فاضلاب مصنوعی
علیرضا قلی زاده
77
بررسی اثر تغییر pH ناشی از استفاده از پساب فاضلاب صنعتی بر کارایی، مقاومت و دوام بتن خودتراکم
شهاب چراغی
78
مقایسه اقتصادی و زیست محیطی چندین سیستم سقف بتنی با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات
حمید سلیمانی توشمانلو
79
بهینه سازی تخصیص هزینه براساس مدل برنامه‌ریزی خطی و مدیریت استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان
محمدحسین عقبائی
80
بررسی عملکرد پلاسمای سرد و هیدروژن پراکسید در حذف فنل از محلول آبی
نیوشا کاویان
81
ارزیابی و مقایسه چرخه حیات زیست محیطی تصفیه پساب های شهری در دو نوع مختلف از سیستم تصفیه لجن فعال
بهنام موثق اینچه برون
82
عوامل موثر بر رضایت شغلی مهندسان عمران شاغل در شرکت های مشاور و پیمانکار، صنعت ساخت
سیدرضا نقوی
83
بررسی آزمایشگاهی بتن خودتراکم با پساب کامیون های حمل بتن حاوی ضایعات لاستیک تصفیه شده و الیاف پلی پروپیلن
قاسم احمدی
84
ارزیابی زیست محیطی- اقتصادی استفاده مجدد از اجزای ساختمان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA
هادی حسین خواه اقدام
85
ارزیابی چرخه حیات انرژی و ظرفیت باربری جانبی دو ساختمان بتنی با سیستم سازه‌ای یکسان و کیفیت متفاوت مصالح.
زهرا نوری