توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه علم وصنعت
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
3
کارشناسی
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
خلاصه سازی گراف
2
گراف کاوی
3
شبکه های اجتماعی
4
طراحی الگوریتم
5
بازیابی اطلاعات و سیستم های توصیه گر
6
داده های حجیم
7
آسیب پذیری نرم افزار
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدلی برای نشانش کارای گرافی جهت تشخص ناهنجاری
مریم خزائی
2
تشخیص ناهنجاری در گراف پویا با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
پوریا ربیعی
3
یک سامانه پیشنهاده بر پایه شبکه های عصبی گرافی برای حل مشکل آغاز سرد با استفاده از روش های دامنه متقابل
سحر اخضری
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله پژوهش های ریاضی
از پاییز 1396
دروس ترم جاری
720 - الگوریتمهای پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
720 - الگوریتمهای پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
724 - گراف کاوی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
724 - گراف کاوی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
028 - طراحی الگوریتم - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
005 - ساختمان داده ها و الگوریتمها - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
028 - طراحی الگوریتم - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
028 - طراحی الگوریتم - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
125 - پروژه نرم افزار - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
005 - ساختمان داده ها و الگوریتمها - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00