توصیف مختصر

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 13 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 12 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1395
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 11 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 13 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 12 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
ازمايشگاه معماري كامپيوتر 1711042 1 11 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) - ترم اول 1395
مدارهاي منطقي 1711013 3 01 هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1395
معماري كامپيوتر 1711031 3 01 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
ازمايشگاه ريزپردازنده 1711047 1 13 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
ازمايشگاه ريزپردازنده 1711047 1 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
ازمايشگاه ريزپردازنده 1711047 1 12 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1394
ازمايشگاه مدارهاي منطقي 1711034 1 12 ( - ) - ترم دوم 1394
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 12 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
ازمايشگاه معماري كامپيوتر 1711042 1 12 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
ازمايشگاه معماري كامپيوتر 1711042 1 11 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) - ترم دوم 1394
پروژ ه تحقيقاتي 1711051 3 21 ( - ) - ترم دوم 1394
مدارهاي منطقي 1711013 3 01 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
معماري كامپيوتر 1711031 3 01 هرهفته يك شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد مهندسی برق
1380/04/30
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1