معرفی دانشکده

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی آﻧﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی، ﺗأﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ برق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دکتری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻜﺪه فنی و مهندسی از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﻮی ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ بیش از ۶۴  ﻋﻀﻮ ﻫﻴأت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب و ﺑﻴﺶ از ۷۴۲ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ۸۱۲ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ۵ رﺷﺘﻪ و ۱۹ﮔﺮاﻳﺶ و ۸۲ دانشجوی دکتری در دو رشته و سه گرایش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درکشور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.
ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی با حدود ۹۰۰۰ متر مربع زیر بنا در حال احداث است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید. ادامه...
 


دفعات مشاهده: 26969 بار   |   دفعات چاپ: 793 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر