معرفی دانشکده

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗأﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این داﻧﺸﻜﺪه در پنج ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ برق، مهندسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ از ﻣﻘطﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ تا دکتری دانشجو می پذیرد.این دانشکده از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و با داشتن قریب به ۷۰  ﻋﻀﻮ ﻫﻴأت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب ، ﺑﻴﺶ از ۸۵۰ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ۵ رشته، بیش از ۹۰۰ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ۱۷ گرایش و بیش از ۵۰ دانشجوی دکتری در ۴ گرایش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ مشغول به فعالیت می باشد. ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی با حدود ۹۰۰۰ متر مربع زیر بنا در حال احداث است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.
 


دفعات مشاهده: 27960 بار   |   دفعات چاپ: 849 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر