فهرست افرادجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 8158 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.